Μηδὲν
Englishman's Concordance
Μηδὲν (Mēden) — 35 Occurrences

Matthew 27:19 Adj-NNS
GRK: αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ
NAS: him [a message], saying, Have nothing to do with that righteous Man;
KJV: Have thou nothing to do with that
INT: of him saying [Let there be] nothing between you and

Mark 1:44 Adj-ANS
GRK: Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς ἀλλὰ
NAS: nothing to anyone; but go,
KJV: nothing to any man: but
INT: See nothing to none you speak but

Mark 5:26 Adj-ANS
GRK: πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ
NAS: and was not helped at all, but rather
KJV: and was nothing bettered, but
INT: all and in no way having benefited but

Mark 6:8 Adj-ANS
GRK: αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς
NAS: them that they should take nothing for [their] journey,
KJV: they should take nothing for
INT: them that nothing they should take for [the]

Luke 3:13 Adj-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Μηδὲν πλέον παρὰ
NAS: to them, Collect no more
KJV: them, Exact no more than
INT: to them Nothing more beyond

Luke 4:35 Adj-ANS
GRK: ἀπ' αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν
NAS: [of the people], he came out of him without doing
KJV: and hurt him not.
INT: from him in nothing having hurt him

Luke 6:35 Adj-ANS
GRK: καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες καὶ
NAS: expecting nothing in return;
KJV: lend, hoping for nothing again; and
INT: and lend nothing expecting in return and

Luke 9:3 Adj-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Μηδὲν αἴρετε εἰς
NAS: to them, Take nothing for [your] journey,
KJV: them, Take nothing for [your] journey,
INT: to them Nothing take for

Acts 4:21 Adj-ANS
GRK: ἀπέλυσαν αὐτούς μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ
NAS: (finding no basis on which to punish
KJV: finding nothing how
INT: they let go them nothing finding the

Acts 8:24 Adj-NNS
GRK: κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ'
NAS: so that nothing of what
KJV: that none of these things which
INT: Lord so that nothing might come upon

Acts 10:20 Adj-ANS
GRK: σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος ὅτι
NAS: and accompany them without misgivings,
KJV: them, doubting nothing: for I
INT: with them nothing doubting because

Acts 11:12 Adj-ANS
GRK: συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα ἦλθον
NAS: me to go with them without misgivings.
KJV: them, nothing doubting.
INT: to go with them nothing having doubted went

Acts 15:28 Adj-ANS
GRK: καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι
NAS: and to us to lay upon you no greater
KJV: to lay upon you no greater burden
INT: and to us no further to lay

Acts 16:28 Adj-ANS
GRK: φωνῇ λέγων Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ
KJV: Do thyself no harm: for
INT: with a voice saying not do to yourself

Acts 19:36 Adj-ANS
GRK: ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν
NAS: to keep calm and to do nothing rash.
KJV: and to do nothing rashly.
INT: to be and nothing headlong to do

Acts 23:29 Adj-ANS
GRK: νόμου αὐτῶν μηδὲν δὲ ἄξιον
NAS: but under no accusation
KJV: to have nothing laid to his charge
INT: law of them not one however worthy

Acts 25:25 Adj-ANS
GRK: δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν
NAS: that he had committed nothing worthy
KJV: had committed nothing worthy
INT: moreover having understood nothing worthy he

Acts 28:6 Adj-ANS
GRK: καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς
NAS: time and had seen nothing unusual
KJV: and saw no harm come
INT: and seeing nothing amiss to

Romans 13:8 Adj-ANS
GRK: Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ
NAS: Owe nothing to anyone except to love
KJV: Owe no man any thing, but to love
INT: To no one nothing owe you if

1 Corinthians 10:25 Adj-ANS
GRK: πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ
NAS: in the meat market without asking questions
KJV: [that] eat, asking no question for
INT: is sold eat nothing inquiring on account of

1 Corinthians 10:27 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ
NAS: that is set before you without asking questions
KJV: eat, asking no question for
INT: you eat nothing inquiring on account of

2 Corinthians 6:10 Adj-ANS
GRK: πλουτίζοντες ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ
NAS: rich, as having nothing yet possessing
KJV: having nothing, and
INT: enriching as nothing having and

2 Corinthians 11:5 Adj-ANS
GRK: λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν
NAS: For I consider myself not in the least inferior
KJV: I was not a whit behind
INT: I reckon for in nothing to have been behind those

2 Corinthians 13:7 Adj-ANS
GRK: ὑμᾶς κακὸν μηδέν οὐχ ἵνα
KJV: that ye do no evil; not
INT: you evil nothing not that

Galatians 6:3 Adj-NNS
GRK: εἶναί τι μηδὲν ὤν φρεναπατᾷ
NAS: he is something when he is nothing, he deceives
KJV: when he is nothing, he deceiveth
INT: to be something nothing being he deceives

Philippians 2:3 Adj-ANS
GRK: μηδὲν κατ' ἐριθείαν
NAS: Do nothing from selfishness or
KJV: [Let] nothing [be done] through strife
INT: [do] nothing according to self-interest

Philippians 4:6 Adj-ANS
GRK: μηδὲν μεριμνᾶτε ἀλλ'
NAS: Be anxious for nothing, but in everything
KJV: Be careful for nothing; but in
INT: Nothing be anxious about but

2 Thessalonians 3:11 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν ἀτάκτως μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ
NAS: life, doing no work at all,
KJV: working not at all, but
INT: you disorderly not at all working but

1 Timothy 5:21 Adj-ANS
GRK: χωρὶς προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ
NAS: doing nothing in a [spirit of] partiality.
KJV: doing nothing by
INT: apart from prejudice nothing doing by

1 Timothy 6:4 Adj-ANS
GRK: τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος ἀλλὰ
NAS: [and] understands nothing; but he has a morbid interest
KJV: knowing nothing, but
INT: he is puffed up nothing knowing but

Titus 2:8 Adj-ANS
GRK: ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν
NAS: having nothing bad
KJV: no evil thing to say of
INT: contrary might be ashamed nothing having to say

Titus 3:13 Adj-ANS
GRK: πρόπεμψον ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ
NAS: so that nothing is lacking
KJV: that nothing be wanting
INT: set forward that nothing to them might be lacking

James 1:6 Adj-ANS
GRK: ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος ὁ
NAS: in faith without any doubting,
KJV: in faith, nothing wavering. For
INT: in faith nothing doubting he who

3 John 1:7 Adj-ANS
GRK: ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ
NAS: accepting nothing from the Gentiles.
KJV: taking nothing of
INT: name they went forth nothing taking from

Revelation 2:10 Adv
GRK: μηδὲν φοβοῦ ἃ
INT: Not at all fear the things which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page