μηδεὶς
Englishman's Concordance
μηδεὶς (mēdeis) — 15 Occurrences

Matthew 9:30 Adj-NMS
GRK: λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω
NAS: them: See that no one knows
KJV: saying, See [that] no man know [it].
INT: saying See that no one let know [it]

Mark 5:43 Adj-NMS
GRK: πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο
NAS: orders that no one should know
KJV: straitly that no man should know it;
INT: much that no one should know this

Mark 11:14 Adj-NMS
GRK: ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι
NAS: He said to it, May no one ever eat
KJV: and said unto it, No man eat fruit
INT: of you not one fruit to eat

1 Corinthians 3:18 Adj-NMS
GRK: Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω
NAS: Let no man deceive himself.
KJV: Let no man deceive himself.
INT: No one himself let deceive

1 Corinthians 3:21 Adj-NMS
GRK: ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν
NAS: So then let no one boast in men.
KJV: Therefore let no man glory in
INT: So that no one let boast in

1 Corinthians 10:24 Adj-NMS
GRK: μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ
NAS: Let no one seek his own
KJV: Let no man seek his own,
INT: No one the [good] of himself

Galatians 6:17 Adj-NMS
GRK: κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ
NAS: From now on let no one cause trouble
KJV: From henceforth let no man trouble me:
INT: troubles to me no one let give I

Ephesians 5:6 Adj-NMS
GRK: Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω
NAS: Let no one deceive you with empty
KJV: Let no man deceive you
INT: No one you let deceive

Colossians 2:4 Adj-NMS
GRK: λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται
NAS: so that no one will delude
INT: I say that no one you might delude

Colossians 2:18 Adj-NMS
GRK: μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω
NAS: Let no one keep defrauding you of your prize
KJV: Let no man beguile you
INT: No one you let defraud of the prize

1 Timothy 4:12 Adj-NMS
GRK: μηδείς σου τῆς
NAS: Let no one look down
KJV: Let no man despise thy
INT: No one your

Titus 2:15 Adj-NMS
GRK: πάσης ἐπιταγῆς μηδείς σου περιφρονείτω
NAS: authority. Let no one disregard
KJV: authority. Let no man despise thee.
INT: all authority No one you let despise

James 1:13 Adj-NMS
GRK: μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω
NAS: Let no one say when he is tempted,
KJV: Let no man say when he is tempted,
INT: No one being tempted let say

1 John 3:7 Adj-NMS
GRK: Τεκνία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς
NAS: Little children, make sure no one deceives
KJV: let no man deceive
INT: Little children no one let lead astray you

Revelation 3:11 Adj-NMS
GRK: ἔχεις ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν
NAS: so that no one will take
KJV: thou hast, that no man take thy
INT: you have that no one take the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page