ἐδίδου
Englishman's Concordance
ἐδίδου (edidou) — 9 Occurrences

Matthew 13:8 V-IIA-3S
GRK: καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν ὃ
NAS: soil and yielded a crop,
KJV: ground, and brought forth fruit, some
INT: good and yielded fruit some

Matthew 15:36 V-IIA-3S
GRK: ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
NAS: He broke them and started giving them to the disciples,
KJV: [them], and gave to his
INT: he broke and gave to disciples

Mark 4:8 V-IIA-3S
GRK: καλήν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα
NAS: up and increased, they yielded a crop
KJV: and did yield fruit
INT: good and yielded fruit growing up

Mark 6:7 V-IIA-3S
GRK: δύο καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν
NAS: them out in pairs, and gave them authority
KJV: and two; and gave them power over
INT: [by] two and gave to them authority

Mark 6:41 V-IIA-3S
GRK: ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
NAS: the loaves and He kept giving [them] to the disciples
KJV: and gave [them] to his
INT: loaves and gave to the disciples

Mark 8:6 V-IIA-3S
GRK: ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
NAS: and broke them, and started giving them to His disciples
KJV: and brake, and gave to his disciples
INT: he broke and gave to disciples

Luke 9:16 V-IIA-3S
GRK: κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
NAS: them, and broke [them], and kept giving [them] to the disciples
KJV: and gave to the disciples
INT: broke and gave to the disciples

Luke 15:16 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ
NAS: and no one was giving [anything] to him.
KJV: and no man gave unto him.
INT: and no one gave to him

Acts 2:4 V-IIA-3S
GRK: τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς
NAS: as the Spirit was giving them utterance.
KJV: as the Spirit gave them utterance.
INT: the Spirit gave to utter forth to them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
διήγειραν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page