δοὺς
Englishman's Concordance
δοὺς (dous) — 11 Occurrences

Matthew 26:26 V-APA-NMS
GRK: ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς
NAS: He broke [it] and gave [it] to the disciples,
KJV: [it], and gave [it] to the disciples,
INT: broke and having given to the disciples

Mark 13:34 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις
NAS: his house and putting his slaves
KJV: house, and gave authority to his
INT: of him and having given the servants

Luke 20:2 V-APA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν
NAS: who is the one who gave You this
KJV: who is he that gave thee this
INT: is the [one] having given to you the

Acts 9:41 V-APA-NMS
GRK: δοὺς δὲ αὐτῇ
NAS: And he gave her his hand and raised
KJV: And he gave her [his] hand,
INT: having given moreover her

Acts 15:8 V-APA-NMS
GRK: ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα
NAS: testified to them giving them the Holy
KJV: witness, giving them
INT: bore witness to them having given the Spirit

Romans 4:20 V-APA-NMS
GRK: τῇ πίστει δοὺς δόξαν τῷ
NAS: in faith, giving glory
KJV: in faith, giving glory
INT: in faith having given glory

1 Corinthians 12:24 V-APA-NMS
GRK: ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν
NAS: the body, giving more abundant
KJV: together, having given more abundant
INT: being deficient more abundant having given honor

2 Corinthians 1:22 V-APA-NMS
GRK: ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα
NAS: sealed us and gave [us] the Spirit
KJV: and given the earnest
INT: us and having given the pledge

2 Corinthians 5:5 V-APA-NMS
GRK: θεός ὁ δοὺς ἡμῖν τὸν
NAS: purpose is God, who gave to us the Spirit
KJV: also hath given unto us
INT: [is] God having given to us the

2 Thessalonians 2:16 V-APA-NMS
GRK: ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν
NAS: who has loved us and given us eternal
KJV: and hath given [us] everlasting
INT: us and having given [us] comfort eternal

1 Timothy 2:6 V-APA-NMS
GRK: δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον
NAS: who gave Himself as a ransom
KJV: Who gave himself a ransom
INT: the [one] having given himself a ransom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page