δέδωκα
Englishman's Concordance
δέδωκα (dedōka) — 5 Occurrences

Luke 10:19 V-RIA-1S
GRK: ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν
NAS: Behold, I have given you authority
KJV: Behold, I give unto you power
INT: Behold I give you the

John 17:8 V-RIA-1S
GRK: ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς καὶ
NAS: You gave Me I have given to them; and they received
KJV: the words which thou gavest me; and
INT: you have given me I have given them and

John 17:14 V-RIA-1S
GRK: Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν
NAS: I have given them Your word;
KJV: I have given them thy
INT: I have given them the

John 17:22 V-RIA-1S
GRK: δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς ἵνα
NAS: You have given Me I have given to them, that they may be one,
KJV: me I have given them; that
INT: you have given me I have given them that

Revelation 3:8 V-RIA-1S
GRK: ἔργα ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου
NAS: Behold, I have put before
KJV: works: behold, I have set before thee
INT: works Behold I have set before you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐδίδαξα — 1 Occ.
ἐδίδαξαν — 1 Occ.
ἐδίδαξας — 1 Occ.
ἐδίδαξεν — 3 Occ.
διδαχαῖς — 1 Occ.
διδαχῇ — 16 Occ.
διδαχὴν — 7 Occ.
διδαχῆς — 6 Occ.
δίδραχμα — 2 Occ.
Δίδυμος — 3 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page