ἔδωκας
Englishman's Concordance
ἔδωκας (edōkas) — 8 Occurrences

Luke 7:44 V-AIA-2S
GRK: πόδας οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ
NAS: your house; you gave Me no
KJV: thine house, thou gavest me no water
INT: feet not you gave of her moreover

Luke 7:45 V-AIA-2S
GRK: μοι οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ
NAS: You gave Me no kiss;
KJV: Thou gavest me no
INT: to me not you gave herself moreover

Luke 15:29 V-AIA-2S
GRK: ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα
NAS: and [yet] you have never given me a young goat,
KJV: thou never gavest me a kid,
INT: to me never did you give a young goat that

Luke 19:23 V-AIA-2S
GRK: τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ
NAS: why did you not put my money
KJV: gavest not thou my money
INT: why not did you give of me the

John 17:2 V-AIA-2S
GRK: καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν
NAS: even as You gave Him authority
KJV: As thou hast given him power
INT: as you gave him authority

John 17:6 V-AIA-2S
GRK: ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ
NAS: whom You gave Me out of the world;
KJV: which thou gavest me
INT: men whom you have given me out of

John 17:6 V-AIA-2S
GRK: κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας καὶ τὸν
NAS: they were Yours and You gave them to Me, and they have kept
KJV: they were, and thou gavest them me;
INT: and to me them you gave and the

John 17:8 V-AIA-2S
GRK: ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα
NAS: which You gave Me I have given
KJV: For I have given unto them the words
INT: words which you have given me I have given

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
διήγειραν — 1 Occ.
διεγείρειν — 1 Occ.
διεγείρετο — 1 Occ.
διεγείρω — 1 Occ.
διεγερθεὶς — 2 Occ.
διεξόδους — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page