δοθεῖσαν
Englishman's Concordance
δοθεῖσαν (dotheisan) — 7 Occurrences

Romans 12:6 V-APP-AFS
GRK: χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα
NAS: to the grace given to us, [each of us is to exercise them accordingly]: if
KJV: to the grace that is given to us,
INT: grace having been given to us different

Romans 15:15 V-APP-AFS
GRK: χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ
NAS: of the grace that was given me from God,
KJV: of the grace that is given to me
INT: grace having been given to me by

1 Corinthians 3:10 V-APP-AFS
GRK: θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς
NAS: of God which was given to me, like
KJV: of God which is given unto me, as
INT: of God having been given to me as

Galatians 2:9 V-APP-AFS
GRK: χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι Ἰάκωβος
NAS: the grace that had been given to me, James
KJV: the grace that was given unto me,
INT: grace having been given to me James

Colossians 1:25 V-APP-AFS
GRK: θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς
NAS: from God bestowed on me for your benefit,
KJV: of God which is given to me for
INT: of God having been given me toward

2 Timothy 1:9 V-APP-AFS
GRK: χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν
NAS: and grace which was granted us in Christ
KJV: grace, which was given us in
INT: grace having been given us in

2 Peter 3:15 V-APP-AFS
GRK: κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν
NAS: to the wisdom given him, wrote
KJV: the wisdom given unto him
INT: according to the having been given to him wisdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page