δέδωκας
Englishman's Concordance
δέδωκας (dedōkas) — 11 Occurrences

John 17:2 V-RIA-2S
GRK: πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ
NAS: whom You have given Him, He may give
KJV: that he should give eternal
INT: all which you have given him he should give

John 17:4 V-RIA-2S
GRK: τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα
NAS: which You have given Me to do.
KJV: the work which thou gavest me to
INT: having completed which you have given me that

John 17:7 V-AIA-2S
GRK: πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ
NAS: that everything You have given Me is from You;
KJV: whatsoever thou hast given me
INT: all things whatever you have given me of

John 17:9 V-RIA-2S
GRK: περὶ ὧν δέδωκάς μοι ὅτι
NAS: but of those whom You have given Me; for they are Yours;
KJV: for them which thou hast given me; for
INT: concerning whom you have given me for

John 17:11 V-RIA-2S
GRK: σου ᾧ δέδωκάς μοι ἵνα
NAS: [the name] which You have given Me, that they may be one
KJV: those whom thou hast given me, that
INT: of you which you have given me that

John 17:12 V-RIA-2S
GRK: σου ᾧ δέδωκάς μοι καὶ
NAS: which You have given Me; and I guarded
KJV: those that thou gavest me
INT: of you which you have given me and

John 17:22 V-RIA-2S
GRK: δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα
NAS: which You have given Me I have given
KJV: the glory which thou gavest me I
INT: glory which you have given me I have given

John 17:24 V-RIA-2S
GRK: πάτερ ὃ δέδωκάς μοι θέλω
NAS: whom You have given Me, be with Me where
KJV: they also, whom thou hast given me, be
INT: Father [those] whom you have given me I desire

John 17:24 V-RIA-2S
GRK: ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι ὅτι
NAS: which You have given Me, for You loved
KJV: glory, which thou hast given me: for
INT: my which you gave me for

John 18:9 V-RIA-2S
GRK: ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ
NAS: Of those whom You have given Me I lost
KJV: them which thou gavest me have I
INT: Whom you have given me not

Revelation 16:6 V-RIA-2S
GRK: αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν ἄξιοί
NAS: and prophets, and You have given them blood
KJV: and thou hast given them
INT: blood to them you did give to drink worthy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐδίδαξαν — 1 Occ.
ἐδίδαξας — 1 Occ.
ἐδίδαξεν — 3 Occ.
διδαχαῖς — 1 Occ.
διδαχῇ — 16 Occ.
διδαχὴν — 7 Occ.
διδαχῆς — 6 Occ.
δίδραχμα — 2 Occ.
Δίδυμος — 3 Occ.
δέδωκα — 5 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page