ἔδωκαν
Englishman's Concordance
ἔδωκαν (edōkan) — 8 Occurrences

Matthew 27:10 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς
NAS: AND THEY GAVE THEM FOR THE POTTER'S
KJV: And gave them for
INT: and they gave them for

Matthew 27:34 V-AIA-3P
GRK: ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν
NAS: they gave Him wine to drink
KJV: They gave him vinegar
INT: they gave him to drink

Matthew 28:12 V-AIA-3P
GRK: ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
NAS: together, they gave a large sum
KJV: counsel, they gave large
INT: silver pieces much they gave to the soldiers

Acts 1:26 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς
NAS: And they drew lots
KJV: And they gave forth their lots;
INT: And they gave lots for them

2 Corinthians 8:5 V-AIA-3P
GRK: ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ
NAS: but they first gave themselves
KJV: first gave their own selves
INT: but themselves they gave first to the

Galatians 2:9 V-AIA-3P
GRK: εἶναι δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ
NAS: to be pillars, gave to me and Barnabas
KJV: unto me, they gave to me
INT: to be [the] right hands they gave to me and

Revelation 11:13 V-AIA-3P
GRK: ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ
NAS: were terrified and gave glory
KJV: affrighted, and gave glory to the God
INT: became and gave glory to the

Revelation 20:13 V-AIA-3P
GRK: ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς
NAS: and Hades gave up the dead
KJV: and hell delivered up the dead which
INT: Hades gave up the dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
διήγειραν — 1 Occ.
διεγείρειν — 1 Occ.
διεγείρετο — 1 Occ.
διεγείρω — 1 Occ.
διεγερθεὶς — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page