John 17:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1325 [e]δέδωκα
dedōka
have givenV-RIA-1S
846 [e]αὐτοῖς
autois
themPPro-DM3P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3056 [e]λόγον
logon
wordN-AMS
4771 [e]σου,
sou
of You,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2889 [e]κόσμος
kosmos
worldN-NMS
3404 [e]ἐμίσησεν
emisēsen
hatedV-AIA-3S
846 [e]αὐτούς,
autous
them,PPro-AM3P
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἰσὶν
eisin
they areV-PIA-3P
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2889 [e]κόσμου
kosmou
world,N-GMS
2531 [e]καθὼς
kathōs
even asAdv
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἰμὶ
eimi
amV-PIA-1S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2889 [e]κόσμου.
kosmou
world.N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:14 Greek NT: Nestle 1904
ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου

John 17:14 Hebrew Bible
אני נתתי להם את דברך והעולם שנא אתם יען כי לא מן העולם המה כאשר גם אנכי לא מן העולם אני׃

John 17:14 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܡܠܬܟ ܘܥܠܡܐ ܤܢܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I have given them Your word; and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

King James Bible
I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

Holman Christian Standard Bible
I have given them Your word. The world hated them because they are not of the world, as I am not of the world.
Treasury of Scripture Knowledge

given.

John 17:8 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

the world.

John 7:7 The world cannot hate you; but me it hates, because I testify of …

John 15:18-21 If the world hate you, you know that it hated me before it hated you…

Genesis 3:15 And I will put enmity between you and the woman, and between your …

Proverbs 29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright …

Zechariah 11:8 Three shepherds also I cut off in one month; and my soul loathed …

Matthew 10:24,25 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord…

1 Peter 4:4,5 Wherein they think it strange that you run not with them to the same …

1 John 3:12 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And …

they.

John 17:16 They are not of the world, even as I am not of the world.

John 8:23 And he said to them, You are from beneath; I am from above: you are …

1 John 4:5,6 They are of the world: therefore speak they of the world, and the …

1 John 5:19,20 And we know that we are of God, and the whole world lies in wickedness…

Links
John 17:14John 17:14 NIVJohn 17:14 NLTJohn 17:14 ESVJohn 17:14 NASBJohn 17:14 KJVJohn 17:14 Bible AppsJohn 17:14 Biblia ParalelaJohn 17:14 Chinese BibleJohn 17:14 French BibleJohn 17:14 German BibleBible Hub
John 17:13
Top of Page
Top of Page