περιτέμνετε
Englishman's Concordance
περιτέμνετε (peritemnete) — 1 Occurrence

John 7:22 V-PIA-2P
GRK: ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον
NAS: and on [the] Sabbath you circumcise a man.
KJV: on the sabbath day circumcise a man.
INT: on Sabbath you circumcise a man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page