περιτεμνομένῳ
Englishman's Concordance
περιτεμνομένῳ (peritemnomenō) — 1 Occurrence

Galatians 5:3 V-PPM/P-DMS
GRK: παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης
NAS: man who receives circumcision, that he is under obligation
KJV: man that is circumcised, that
INT: to every man being circumcised that a debtor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page