περιτέμνησθε
Englishman's Concordance
περιτέμνησθε (peritemnēsthe) — 1 Occurrence

Galatians 5:2 V-PSM/P-2P
GRK: ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς
NAS: to you that if you receive circumcision, Christ
KJV: if ye be circumcised, Christ
INT: that if you be circumcised Christ you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page