περισσοτέρως
Englishman's Concordance
περισσοτέρως (perissoterōs) — 12 Occurrences

2 Corinthians 1:12 Adv
GRK: τῷ κόσμῳ περισσοτέρως δὲ πρὸς
INT: the world more abundantly moreover toward

2 Corinthians 2:4 Adv
GRK: ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς
INT: which I have more abundantly toward you

2 Corinthians 7:13 Adv
GRK: παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν
INT: comfort of us the more abundantly rather we rejoiced

2 Corinthians 7:15 Adv
GRK: σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς
INT: affections of him more abundantly toward you

2 Corinthians 11:23 Adv
GRK: ἐν κόποις περισσοτέρως ἐν φυλακαῖς
INT: in labours more abundantly in imprisonments

2 Corinthians 11:23 Adv
GRK: ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως ἐν πληγαῖς
INT: in imprisonments more abundantly in beatings

2 Corinthians 12:15 Adv
GRK: ὑμῶν εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν
INT: of you if more abundantly you I love

Galatians 1:14 Adv
GRK: γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων
INT: countrymen of me more abundantly zealous being

Philippians 1:14 Adv
GRK: δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως
INT: by chains my more abundantly dare fearlessly

1 Thessalonians 2:17 Adv
GRK: οὐ καρδίᾳ περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ
INT: not in heart more abundantly were earnest the

Hebrews 2:1 Adv
GRK: τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς
INT: this it behoves more abundantly to give heed us

Hebrews 13:19 Adv
GRK: περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ
INT: more abundantly moreover I exhort [you]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page