4057. περισσῶς (perissós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4057. περισσῶς (perissós) — 17 Occurrences

Matthew 27:23 Adv
GRK: οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες
NAS: But they kept shouting all the more, saying,
KJV: they cried out the more, saying,
INT: and all the more they cried out saying

Mark 10:26 Adv
GRK: οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες
NAS: They were even more astonished
KJV: they were astonished out of measure, saying
INT: moreover exceedingly they were astonished saying

Mark 14:31 Adv
GRK: ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει Ἐὰν
INT: moreover emphatically he said If

Mark 15:14 Adv
GRK: οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον
NAS: But they shouted all the more, Crucify
INT: but much more cried out Crucify

Acts 26:11 Adv
GRK: ἠνάγκαζον βλασφημεῖν περισσῶς τε ἐμμαινόμενος
NAS: them to blaspheme; and being furiously enraged
KJV: being exceedingly mad against
INT: I compelled [them] to blaspheme Exceedingly moreover being furious

2 Corinthians 1:12 Adv
GRK: τῷ κόσμῳ περισσοτέρως δὲ πρὸς
INT: the world more abundantly moreover toward

2 Corinthians 2:4 Adv
GRK: ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς
INT: which I have more abundantly toward you

2 Corinthians 7:13 Adv
GRK: παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν
INT: comfort of us the more abundantly rather we rejoiced

2 Corinthians 7:15 Adv
GRK: σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς
INT: affections of him more abundantly toward you

2 Corinthians 11:23 Adv
GRK: ἐν κόποις περισσοτέρως ἐν φυλακαῖς
INT: in labours more abundantly in imprisonments

2 Corinthians 11:23 Adv
GRK: ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως ἐν πληγαῖς
INT: in imprisonments more abundantly in beatings

2 Corinthians 12:15 Adv
GRK: ὑμῶν εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν
INT: of you if more abundantly you I love

Galatians 1:14 Adv
GRK: γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων
INT: countrymen of me more abundantly zealous being

Philippians 1:14 Adv
GRK: δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως
INT: by chains my more abundantly dare fearlessly

1 Thessalonians 2:17 Adv
GRK: οὐ καρδίᾳ περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ
INT: not in heart more abundantly were earnest the

Hebrews 2:1 Adv
GRK: τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς
INT: this it behoves more abundantly to give heed us

Hebrews 13:19 Adv
GRK: περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ
INT: more abundantly moreover I exhort [you]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page