4059. περιτέμνω (peritemnó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4059. περιτέμνω (peritemnó) — 18 Occurrences

Luke 1:59 V-ANA
GRK: ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον
NAS: they came to circumcise the child,
KJV: they came to circumcise the child;
INT: eighth they came to circumcise the child

Luke 2:21 V-ANA
GRK: ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν καὶ
NAS: had passed, before His circumcision, His name
KJV: were accomplished for the circumcising of the child,
INT: eight for the circumcising of him also

John 7:22 V-PIA-2P
GRK: ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον
NAS: and on [the] Sabbath you circumcise a man.
KJV: on the sabbath day circumcise a man.
INT: on Sabbath you circumcise a man

Acts 7:8 V-AIA-3S
GRK: Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ
NAS: of Isaac, and circumcised him on the eighth
KJV: Isaac, and circumcised him the eighth
INT: Isaac and circumcised him the

Acts 15:1 V-ASP-2P
GRK: Ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τῷ ἔθει
NAS: Unless you are circumcised according to the custom
KJV: Except ye be circumcised after the manner
INT: if not you be circumcised after the custom

Acts 15:5 V-PNA
GRK: ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν
NAS: It is necessary to circumcise them and to direct
KJV: it was needful to circumcise them,
INT: It is necessary to circumcise them warning [them]

Acts 15:24 V-PNP
GRK: ὑμῶν λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν
KJV: saying, [Ye must] be circumcised, and
INT: of you saying [you must] be circumcised and keep

Acts 16:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ
NAS: with him; and he took him and circumcised him because
KJV: and took and circumcised him because
INT: and having taken he circumcised him on account of

Acts 21:21 V-PNA
GRK: λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ
NAS: telling them not to circumcise their children
KJV: not to circumcise [their] children,
INT: telling not to circumcise them the

1 Corinthians 7:18 V-RPM/P-NMS
GRK: περιτετμημένος τις ἐκλήθη
NAS: called [when he was already] circumcised? He is not to become uncircumcised.
KJV: called being circumcised? let him
INT: Having been circumcised any one was called

1 Corinthians 7:18 V-PMM/P-3S
GRK: τις μὴ περιτεμνέσθω
NAS: in uncircumcision? He is not to be circumcised.
KJV: let him not be circumcised.
INT: any one not let him be circumcised

Galatians 2:3 V-ANP
GRK: ὤν ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι
NAS: was compelled to be circumcised.
KJV: was compelled to be circumcised:
INT: being was compelled to be circumcised

Galatians 5:2 V-PSM/P-2P
GRK: ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς
NAS: to you that if you receive circumcision, Christ
KJV: if ye be circumcised, Christ
INT: that if you be circumcised Christ you

Galatians 5:3 V-PPM/P-DMS
GRK: παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης
NAS: man who receives circumcision, that he is under obligation
KJV: man that is circumcised, that
INT: to every man being circumcised that a debtor

Galatians 6:12 V-PNM/P
GRK: ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι μόνον ἵνα
NAS: try to compel you to be circumcised, simply
KJV: you to be circumcised; only
INT: compel you to be circumcised only that

Galatians 6:13 V-PPM/P-NMP
GRK: γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον
NAS: For those who are circumcised do not even
KJV: they themselves who are circumcised keep
INT: indeed they who are being circumcised themselves [the] law

Galatians 6:13 V-PNM/P
GRK: θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν
NAS: but they desire to have you circumcised so
KJV: you circumcised, that
INT: they wish you to be circumcised that in

Colossians 2:11 V-AIP-2P
GRK: ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ
NAS: and in Him you were also circumcised with a circumcision
KJV: also ye are circumcised with the circumcision
INT: whom also you were circumcised with circumcision not made by hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page