Acts 15:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1817 [e]Ἐξανέστησαν
Exanestēsan
Rose upV-AIA-3P
1161 [e]δέ
de
nowConj
5100 [e]τινες
tines
certainIPro-NMP
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
575 [e]ἀπὸ
apo
ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
139 [e]αἱρέσεως
haireseōs
sectN-GFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
5330 [e]Φαρισαίων
Pharisaiōn
PhariseesN-GMP
4100 [e]πεπιστευκότες,
pepisteukotes
who believed,V-RPA-NMP
3004 [e]λέγοντες
legontes
sayingV-PPA-NMP
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
1163 [e]Δεῖ
dei
It is necessaryV-PIA-3S
4059 [e]περιτέμνειν
peritemnein
to circumciseV-PNA
846 [e]αὐτοὺς
autous
them,PPro-AM3P
3853 [e]παραγγέλλειν
parangellein
to command [them]V-PNA
5037 [e]τε
te
thenConj
5083 [e]τηρεῖν
tērein
to keepV-PNA
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3551 [e]νόμον
nomon
lawN-AMS
3475 [e]Μωϋσέως.
Mōuseōs
of Moses.N-GMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 Greek NT: Nestle 1904
Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωυσέως.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωυσέως.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι Δεῖ περιτέμνειν αὐτούς, παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι Δεῖ περιτέμνειν αὐτούς, παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως

Acts 15:5 Hebrew Bible
ויקומו אנשים מאמינים מכת הפרושים ויאמרו כי חובה היא למול אתם ולצותם לשמר את תורת משה׃

Acts 15:5 Aramaic NT: Peshitta
ܩܡܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܘܠܐ ܗܘ ܠܟܘܢ ܠܡܓܙܪ ܐܢܘܢ ܘܬܦܩܕܘܢ ܐܢܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܢܡܘܤܐ ܕܡܘܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But some of the sect of the Pharisees who had believed stood up, saying, "It is necessary to circumcise them and to direct them to observe the Law of Moses."

King James Bible
But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.

Holman Christian Standard Bible
But some of the believers from the party of the Pharisees stood up and said, "It is necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses!"
Treasury of Scripture Knowledge

rose up certain. or, rose up, said they, certain. the sect.

Acts 21:20 And when they heard it, they glorified the Lord, and said to him, …

Acts 26:5,6 Which knew me from the beginning, if they would testify, that after …

Philippians 3:5-8 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe …

That it.

Acts 15:1,24 And certain men which came down from Judaea taught the brothers, …

Galatians 5:1-3 Stand fast therefore in the liberty with which Christ has made us …

Links
Acts 15:5Acts 15:5 NIVActs 15:5 NLTActs 15:5 ESVActs 15:5 NASBActs 15:5 KJVActs 15:5 Bible AppsActs 15:5 Biblia ParalelaActs 15:5 Chinese BibleActs 15:5 French BibleActs 15:5 German BibleBible Hub
Acts 15:4
Top of Page
Top of Page