Φαρισαίων
Englishman's Concordance
Φαρισαίων (Pharisaiōn) — 29 Occurrences

Matthew 3:7 N-GMP
GRK: πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: many of the Pharisees and Sadducees
KJV: many of the Pharisees and
INT: many of the Pharisees and Sadducees

Matthew 5:20 N-GMP
GRK: γραμματέων καὶ Φαρισαίων οὐ μὴ
NAS: [that] of the scribes and Pharisees, you will not enter
KJV: and Pharisees, ye shall in no case
INT: scribes and Pharisees no not

Matthew 12:38 N-GMP
GRK: γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε
NAS: of the scribes and Pharisees said
KJV: and of the Pharisees answered,
INT: scribes and Pharisees saying Teacher

Matthew 16:6 N-GMP
GRK: ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the leaven of the Pharisees and Sadducees.
KJV: the leaven of the Pharisees and
INT: leaven of the Pharisees and Sadducees

Matthew 16:11 N-GMP
GRK: ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the leaven of the Pharisees and Sadducees.
KJV: the leaven of the Pharisees and
INT: leaven of the Pharisees and Sadducees

Matthew 16:12 N-GMP
GRK: διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.
KJV: the doctrine of the Pharisees and
INT: teaching of the Pharisees and Sadducees

Matthew 22:41 N-GMP
GRK: δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς
NAS: Now while the Pharisees were gathered together,
KJV: While the Pharisees were gathered together,
INT: moreover the Pharisees questioned them

Mark 2:16 N-GMP
GRK: γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι
NAS: When the scribes of the Pharisees saw
KJV: when the scribes and Pharisees saw him
INT: scribes the Pharisees having seen him

Mark 2:18 N-GMP
GRK: μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν οἱ
NAS: and the disciples of the Pharisees fast,
KJV: of John and of the Pharisees fast, but
INT: disciples of the Pharisees fast

Mark 8:15 N-GMP
GRK: ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς
NAS: of the leaven of the Pharisees and the leaven
KJV: the leaven of the Pharisees, and
INT: leaven of the Pharisees and of the

Mark 12:13 N-GMP
GRK: τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν
NAS: some of the Pharisees and Herodians
KJV: certain of the Pharisees and
INT: some of the Pharisees and of the

Luke 5:33 N-GMP
GRK: οἱ τῶν Φαρισαίων οἱ δὲ
NAS: prayers, the [disciples] of the Pharisees also
KJV: [the disciples] of the Pharisees; but
INT: those of the Pharisees those however

Luke 6:2 N-GMP
GRK: δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπαν Τί
NAS: But some of the Pharisees said, Why
KJV: certain of the Pharisees said
INT: however of the Pharisees said Why

Luke 7:36 N-GMP
GRK: αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ
NAS: one of the Pharisees was requesting
KJV: And one of the Pharisees desired him
INT: him of the Pharisees that he should eat

Luke 12:1 N-GMP
GRK: ὑπόκρισις τῶν Φαρισαίων
NAS: of the leaven of the Pharisees, which
KJV: the leaven of the Pharisees, which
INT: hyprocrisy of the Pharisees

Luke 14:1 N-GMP
GRK: ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν
NAS: of the leaders of the Pharisees on [the] Sabbath
KJV: of the chief Pharisees to eat
INT: rulers of the Pharisees on a Sabbath to eat

Luke 17:20 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται
NAS: having been questioned by the Pharisees as to when
KJV: of the Pharisees, when
INT: by the Pharisees when is coming

Luke 19:39 N-GMP
GRK: τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ
NAS: Some of the Pharisees in the crowd
KJV: some of the Pharisees from
INT: some of the Pharisees from the

John 1:24 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων
NAS: they had been sent from the Pharisees.
KJV: were of the Pharisees.
INT: from among the Pharisees

John 3:1 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα
NAS: there was a man of the Pharisees, named
KJV: of the Pharisees, named
INT: of the Pharisees Nicodemus name

John 7:48 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων
NAS: or Pharisees has believed
KJV: or of the Pharisees believed on
INT: of the Pharisees

John 9:16 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές Οὐκ
NAS: some of the Pharisees were saying,
KJV: some of the Pharisees, This man
INT: of the Pharisees some not

John 9:40 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ
NAS: Those of the Pharisees who were with Him heard
KJV: And [some] of the Pharisees which were
INT: of the Pharisees these things those who

John 18:3 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται
NAS: from the chief priests and the Pharisees, came
KJV: and Pharisees, cometh
INT: from the Pharisees officers comes

Acts 15:5 N-GMP
GRK: αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες
NAS: of the sect of the Pharisees who had believed
KJV: the sect of the Pharisees which believed,
INT: sect of the Pharisees who believed saying

Acts 23:6 N-GMP
GRK: δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν
NAS: and the other Pharisees, Paul
KJV: the other Pharisees, he cried out
INT: and [the] other of Pharisees cried out in

Acts 23:6 N-GMP
GRK: εἰμι υἱὸς Φαρισαίων περὶ ἐλπίδος
NAS: a son of Pharisees; I am on trial
KJV: the son of a Pharisee: of
INT: am son of a Pharisee concerning [the] hope

Acts 23:7 N-GMP
GRK: στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: a dissension between the Pharisees and Sadducees,
KJV: a dissension between the Pharisees and
INT: a dissension of the Pharisees and Sadducees

Acts 23:9 N-GMP
GRK: μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες
NAS: of the scribes of the Pharisaic party
KJV: the scribes [that were] of the Pharisees' part
INT: part of the Pharisees they were contending saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page