Φαρισαῖος
Englishman's Concordance
Φαρισαῖος (Pharisaios) — 9 Occurrences

Luke 7:39 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας
NAS: Now when the Pharisee who had invited
KJV: Now when the Pharisee which had bidden
INT: moreover the Pharisee the [one] having invited

Luke 11:37 N-NMS
GRK: ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ
NAS: He had spoken, a Pharisee asked
KJV: a certain Pharisee besought
INT: asked him a Pharisee that he would dine

Luke 11:38 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν
NAS: When the Pharisee saw
KJV: And when the Pharisee saw
INT: moreover [the] Pharisee having seen [it] marveled

Luke 18:10 N-NMS
GRK: ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ
NAS: one a Pharisee and the other
KJV: the one a Pharisee, and
INT: the one a Pharisee and the

Luke 18:11 N-NMS
GRK: Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα
NAS: The Pharisee stood and was praying
KJV: The Pharisee stood and prayed
INT: The Pharisee having stood thus

Acts 5:34 N-NMS
GRK: τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ
NAS: But a Pharisee named Gamaliel,
KJV: the council, a Pharisee, named
INT: the Council a Pharisee by name Gamaliel

Acts 23:6 N-NMS
GRK: ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι υἱὸς
NAS: I am a Pharisee, a son
KJV: am a Pharisee, the son
INT: brothers I a Pharisee am son

Acts 26:5 N-NMS
GRK: θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος
NAS: that I lived [as] a Pharisee according
KJV: religion I lived a Pharisee.
INT: religion I lived a Pharisee

Philippians 3:5 N-NMS
GRK: κατὰ νόμον Φαρισαῖος
NAS: of Hebrews; as to the Law, a Pharisee;
KJV: as touching the law, a Pharisee;
INT: according to [the] law a Pharisee

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page