τηρεῖν
Englishman's Concordance
τηρεῖν (tērein) — 8 Occurrences

Matthew 28:20 V-PNA
GRK: διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα
NAS: teaching them to observe all
KJV: them to observe all things
INT: teaching them to observe all things whatever

Acts 15:5 V-PNA
GRK: παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον
NAS: them and to direct them to observe the Law
KJV: to command [them] to keep the law
INT: warning [them] moreover to keep the law

Acts 15:24 V-PNA
GRK: περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τον νόμον
KJV: and keep the law:
INT: [you must] be circumcised and keep the law

Acts 16:23 V-PNA
GRK: δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς
NAS: the jailer to guard them securely;
KJV: the jailor to keep them
INT: jailor safely to keep them

1 Corinthians 7:37 V-PNA
GRK: ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ
NAS: heart, to keep his own
KJV: heart that he will keep his
INT: own heart to keep of himself

Ephesians 4:3 V-PNA
GRK: σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα
NAS: being diligent to preserve the unity
KJV: Endeavouring to keep the unity
INT: being diligent to keep the unity

James 1:27 V-PNA
GRK: ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ
NAS: in their distress, [and] to keep oneself
KJV: affliction, [and] to keep himself
INT: unstained oneself to keep from the

2 Peter 2:9 V-PNA
GRK: κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν
NAS: from temptation, and to keep the unrighteous
KJV: and to reserve the unjust
INT: of judgment to be punished to keep

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5083
71 Occurrences


ἐτήρησα — 1 Occ.
ἐτήρησαν — 1 Occ.
ἐτήρησάς — 2 Occ.
ἐτηρεῖτο — 1 Occ.
ἐτήρουν — 3 Occ.
τηρῇ — 1 Occ.
τηρῆσαί — 1 Occ.
τηρήσαντας — 1 Occ.
τηρήσατε — 1 Occ.
τηρήσῃ — 4 Occ.
τηρήσῃς — 1 Occ.
τηρήσητε — 1 Occ.
τηρήσει — 1 Occ.
τηρήσετε — 1 Occ.
τηρήσω — 2 Occ.
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖ — 5 Occ.
τηρεῖν — 8 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρεῖτε — 1 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηρῶν — 6 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.
τηρούντων — 2 Occ.
τετήρηκα — 2 Occ.
τετήρηκαν — 1 Occ.
τετήρηκας — 1 Occ.
τετήρηκεν — 1 Occ.
τετηρημένην — 1 Occ.
τετηρημένοις — 1 Occ.
τετήρηται — 2 Occ.
Additional Entries
τηρήσῃς — 1 Occ.
τηρήσητε — 1 Occ.
τηρήσει — 1 Occ.
τηρήσετε — 1 Occ.
τηρήσω — 2 Occ.
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖ — 5 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρεῖτε — 1 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηρῶν — 6 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.
τηρούντων — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page