τηρεῖ
Englishman's Concordance
τηρεῖ (tērei) — 5 Occurrences

John 9:16 V-PIA-3S
GRK: σάββατον οὐ τηρεῖ ἄλλοι δὲ
NAS: because He does not keep the Sabbath.
KJV: because he keepeth not
INT: Sabbath not he does keep Others also

John 14:24 V-PIA-3S
GRK: μου οὐ τηρεῖ καὶ ὁ
NAS: He who does not love Me does not keep My words;
KJV: me not keepeth not my
INT: of me not does keep and the

1 Timothy 5:22 V-PMA-2S
GRK: σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
NAS: of others; keep yourself
KJV: men's sins: keep thyself
INT: Yourself pure keep

1 John 5:18 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν καὶ
NAS: of God keeps him, and the evil one
KJV: of God keepeth himself, and
INT: God keeps himself and

Revelation 3:3 V-PMA-2S
GRK: ἤκουσας καὶ τήρει καὶ μετανόησον
NAS: and heard; and keep [it], and repent.
KJV: heard, and hold fast, and repent.
INT: heard and keep [it] and repent

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5083
71 Occurrences


ἐτήρησα — 1 Occ.
ἐτήρησαν — 1 Occ.
ἐτήρησάς — 2 Occ.
ἐτηρεῖτο — 1 Occ.
ἐτήρουν — 3 Occ.
τηρῇ — 1 Occ.
τηρῆσαί — 1 Occ.
τηρήσαντας — 1 Occ.
τηρήσατε — 1 Occ.
τηρήσῃ — 4 Occ.
τηρήσῃς — 1 Occ.
τηρήσητε — 1 Occ.
τηρήσει — 1 Occ.
τηρήσετε — 1 Occ.
τηρήσω — 2 Occ.
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖ — 5 Occ.
τηρεῖν — 8 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρεῖτε — 1 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηρῶν — 6 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.
τηρούντων — 2 Occ.
τετήρηκα — 2 Occ.
τετήρηκαν — 1 Occ.
τετήρηκας — 1 Occ.
τετήρηκεν — 1 Occ.
τετηρημένην — 1 Occ.
τετηρημένοις — 1 Occ.
τετήρηται — 2 Occ.
Additional Entries
τηρήσῃ — 4 Occ.
τηρήσῃς — 1 Occ.
τηρήσητε — 1 Occ.
τηρήσει — 1 Occ.
τηρήσετε — 1 Occ.
τηρήσω — 2 Occ.
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖν — 8 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρεῖτε — 1 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηρῶν — 6 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page