τηρῶν
Englishman's Concordance
τηρῶν (tērōn) — 6 Occurrences

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός
NAS: My commandments and keeps them is the one
KJV: commandments, and keepeth them, he
INT: of me and keeps them he

1 John 2:4 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν
NAS: I have come to know Him, and does not keep His commandments,
KJV: him, and keepeth not his
INT: of him not is keeping a liar is

1 John 3:24 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς
NAS: The one who keeps His commandments
KJV: And he that keepeth his commandments
INT: And he that keeps the commandments

Revelation 2:26 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους
NAS: He who overcomes, and he who keeps My deeds
KJV: and keepeth my
INT: and he that keeps until [the] end

Revelation 16:15 V-PPA-NMS
GRK: γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια
NAS: is the one who stays awake and keeps his clothes,
KJV: and keepeth his
INT: watches and keeps the garments

Revelation 22:7 V-PPA-NMS
GRK: μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους
NAS: Blessed is he who heeds the words
KJV: blessed [is] he that keepeth the sayings
INT: Blessed [is] he who keeps the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5083
71 Occurrences


ἐτήρησα — 1 Occ.
ἐτήρησαν — 1 Occ.
ἐτήρησάς — 2 Occ.
ἐτηρεῖτο — 1 Occ.
ἐτήρουν — 3 Occ.
τηρῇ — 1 Occ.
τηρῆσαί — 1 Occ.
τηρήσαντας — 1 Occ.
τηρήσατε — 1 Occ.
τηρήσῃ — 4 Occ.
τηρήσῃς — 1 Occ.
τηρήσητε — 1 Occ.
τηρήσει — 1 Occ.
τηρήσετε — 1 Occ.
τηρήσω — 2 Occ.
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖ — 5 Occ.
τηρεῖν — 8 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρεῖτε — 1 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηρῶν — 6 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.
τηρούντων — 2 Occ.
τετήρηκα — 2 Occ.
τετήρηκαν — 1 Occ.
τετήρηκας — 1 Occ.
τετήρηκεν — 1 Occ.
τετηρημένην — 1 Occ.
τετηρημένοις — 1 Occ.
τετήρηται — 2 Occ.
Additional Entries
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖ — 5 Occ.
τηρεῖν — 8 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρεῖτε — 1 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.
τηρούντων — 2 Occ.
τετήρηκα — 2 Occ.
τετήρηκαν — 1 Occ.
τετήρηκας — 1 Occ.
τετήρηκεν — 1 Occ.
τετηρημένην — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page