Μωυσέως
Englishman's Concordance
Μωυσέως (Mōuseōs) — 23 Occurrences

Matthew 23:2 N-GMS
GRK: Ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν
NAS: in the chair of Moses;
KJV: sit in Moses' seat:
INT: On Moses' seat have sat down

Mark 12:26 N-GMS
GRK: τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ
NAS: in the book of Moses, in the [passage] about
KJV: in the book of Moses, how in
INT: the book of Moses [in the part] on the

Luke 2:22 N-GMS
GRK: τὸν νόμον Μωυσέως ἀνήγαγον αὐτὸν
NAS: to the law of Moses were completed,
KJV: to the law of Moses were accomplished,
INT: the law of Moses they brought him

Luke 16:31 N-GMS
GRK: αὐτῷ Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν
NAS: they do not listen to Moses and the Prophets,
KJV: they hear not Moses and the prophets,
INT: to him If Moses and the

Luke 24:27 N-GMS
GRK: ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ
NAS: beginning with Moses and with all
KJV: beginning at Moses and all
INT: having begun from Moses and from

Luke 24:44 N-GMS
GRK: τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς
NAS: Me in the Law of Moses and the Prophets
KJV: the law of Moses, and
INT: the law of Moses and the

John 1:17 N-GMS
GRK: νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη ἡ
NAS: through Moses; grace
KJV: was given by Moses, [but] grace and
INT: law through Moses was given

John 7:22 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ'
NAS: (not because it is from Moses, but from the fathers),
KJV: it is of Moses, but of
INT: of Moses it is but

John 7:23 N-GMS
GRK: ὁ νόμος Μωυσέως ἐμοὶ χολᾶτε
NAS: that the Law of Moses will not be broken,
KJV: that the law of Moses should not
INT: the law of Moses with me you are angry

John 9:28 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί
NAS: but we are disciples of Moses.
KJV: we are Moses' disciples.
INT: however of Moses are disciples

Acts 13:39 N-GMS
GRK: ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι ἐν
NAS: through the Law of Moses.
KJV: by the law of Moses.
INT: in law of Moses be justified in

Acts 15:1 N-GMS
GRK: ἔθει τῷ Μωυσέως οὐ δύνασθε
NAS: according to the custom of Moses, you cannot
KJV: after the manner of Moses, ye cannot
INT: custom of Moses not you are able

Acts 15:5 N-GMS
GRK: τὸν νόμον Μωυσέως
NAS: them to observe the Law of Moses.
KJV: [them] to keep the law of Moses.
INT: the law of Moses

Acts 21:21 N-GMS
GRK: διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ
NAS: to forsake Moses, telling
KJV: to forsake Moses, saying that they
INT: you teach from Moses those among

Acts 28:23 N-GMS
GRK: τοῦ νόμου Μωυσέως καὶ τῶν
NAS: the Law of Moses and from the Prophets,
KJV: the law of Moses, and
INT: the law of Moses and the

Romans 5:14 N-GMS
GRK: Ἀδὰμ μέχρι Μωυσέως καὶ ἐπὶ
NAS: from Adam until Moses, even over
KJV: Adam to Moses, even over
INT: Adam until Moses even over

1 Corinthians 9:9 N-GMS
GRK: γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται
NAS: in the Law of Moses, YOU SHALL NOT MUZZLE
KJV: in the law of Moses, Thou shalt not
INT: indeed the of Moses law it has been written

2 Corinthians 3:7 N-GMS
GRK: τὸ πρόσωπον Μωυσέως διὰ τὴν
NAS: at the face of Moses because
KJV: the face of Moses for
INT: the face of Moses on account of the

Hebrews 3:16 N-GMS
GRK: Αἰγύπτου διὰ Μωυσέως
NAS: came out of Egypt [led] by Moses?
KJV: Egypt by Moses.
INT: Egypt by Moses

Hebrews 9:19 N-GMS
GRK: νόμον ὑπὸ Μωυσέως παντὶ τῷ
NAS: had been spoken by Moses to all
KJV: For when Moses had spoken every
INT: law by Moses to all the

Hebrews 10:28 N-GMS
GRK: τις νόμον Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν
NAS: the Law of Moses dies
KJV: He that despised Moses' law died
INT: anyone [the] law of Moses without compassions

Jude 1:9 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος οὐκ
NAS: the body of Moses, did not dare
KJV: about the body of Moses, durst not
INT: about Moses' body not

Revelation 15:3 N-GMS
GRK: τὴν ᾠδὴν Μωυσέως τοῦ δούλου
NAS: the song of Moses, the bond-servant
KJV: the song of Moses the servant
INT: the song of Moses the servant

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page