4060. περιτίθημι (peritithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4060. περιτίθημι (peritithémi) — 8 Occurrences

Matthew 21:33 V-AIA-3S
GRK: φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν
NAS: A VINEYARD AND PUT A WALL
KJV: hedged it round about, and digged
INT: a fence it placed around and dug

Matthew 27:28 V-AIA-3P
GRK: χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
NAS: They stripped Him and put a scarlet
KJV: him, and put on him
INT: a robe scarlet they put around him

Matthew 27:48 V-APA-NMS
GRK: ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν
NAS: it with sour wine and put it on a reed,
KJV: and put [it] on a reed,
INT: with vinegar and having put [it] on a reed gave to drink

Mark 12:1 V-AIA-3S
GRK: ἐφύτευσεν καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ
NAS: A VINEYARD AND PUT A WALL
KJV: and set an hedge about
INT: planted and placed around [it] a fence and

Mark 15:17 V-PIA-3S
GRK: πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες
NAS: a crown of thorns, they put it on Him;
KJV: of thorns, and put it about his
INT: purple [garment] and placed on him having twisted together [it]

Mark 15:36 V-APA-NMS
GRK: σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν
NAS: with sour wine, put it on a reed,
KJV: and put [it] on a reed,
INT: a sponge with vinegar having put [it] on a reed gave to drink

John 19:29 V-APA-NMP
GRK: ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ
NAS: there; so they put a sponge
KJV: and put [it] upon hyssop,
INT: vinegar hyssop having put [it] on they brought it

1 Corinthians 12:23 V-PIA-1P
GRK: τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν καὶ τὰ
NAS: on these we bestow more
KJV: upon these we bestow more abundant
INT: honor more abundant we bestow and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page