περιτομὴ
Englishman's Concordance
περιτομὴ (peritomē) — 14 Occurrences

Romans 2:25 N-NFS
GRK: περιτομὴ μὲν γὰρ
NAS: For indeed circumcision is of value if
KJV: For circumcision verily profiteth,
INT: Circumcision indeed

Romans 2:25 N-NFS
GRK: ᾖς ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία
NAS: of the Law, your circumcision has become
KJV: thy circumcision is made
INT: you are the circumcision of you uncircumcision

Romans 2:28 N-NFS
GRK: ἐν σαρκὶ περιτομή
NAS: nor is circumcision that which is outward
KJV: neither [is that] circumcision, which is outward
INT: in flesh [is] circumcision

Romans 2:29 N-NFS
GRK: Ἰουδαῖος καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν
NAS: is one inwardly; and circumcision is that which is of the heart,
KJV: and circumcision [is that] of the heart,
INT: a Jew [is one] and circumcision [is] of heart in

Romans 4:10 N-DFS
GRK: ἐλογίσθη ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ
NAS: was it credited? While he was circumcised, or
KJV: when he was in circumcision, or in
INT: was it credited in circumcision being or

Romans 4:10 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ' ἐν
NAS: uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised;
KJV: Not in circumcision, but in
INT: Not in circumcision but in

1 Corinthians 7:19 N-NFS
GRK: περιτομὴ οὐδέν ἐστιν
NAS: Circumcision is nothing,
KJV: Circumcision is nothing,
INT: Circumcision nothing is

Galatians 5:6 N-NFS
GRK: Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει
NAS: neither circumcision nor
KJV: neither circumcision availeth
INT: Jesus neither circumcision any is of force

Galatians 6:15 N-NFS
GRK: οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν
NAS: For neither is circumcision anything,
KJV: neither circumcision availeth
INT: neither indeed circumcision anything is

Philippians 3:3 N-NFS
GRK: ἐσμεν ἡ περιτομή οἱ πνεύματι
NAS: for we are the [true] circumcision, who worship
KJV: we are the circumcision, which worship
INT: are the circumcision who in [the Spirit

Philippians 3:5 N-DFS
GRK: περιτομῇ ὀκταήμερος ἐκ
NAS: circumcised the eighth day,
KJV: Circumcised the eighth day, of
INT: [as to] circumcision on [the] eighth day of

Colossians 2:11 N-DFS
GRK: καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν
NAS: circumcised with a circumcision made without hands,
KJV: ye are circumcised with the circumcision made without hands,
INT: also you were circumcised with circumcision not made by hand in

Colossians 2:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ χριστοῦ
NAS: of the flesh by the circumcision of Christ;
KJV: by the circumcision of Christ:
INT: in the circumcision of Christ

Colossians 3:11 N-NFS
GRK: καὶ Ἰουδαῖος περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία
NAS: and Jew, circumcised and uncircumcised,
KJV: Jew, circumcision nor
INT: and Jew circumcision and uncircumcision

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page