πατέρων
Englishman's Concordance
πατέρων (paterōn) — 14 Occurrences

Matthew 23:30 N-GMP
GRK: ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν οὐκ
NAS: [living] in the days of our fathers, we would not have been
KJV: the days of our fathers, we would not
INT: days of the fathers of us not

Matthew 23:32 N-GMP
GRK: μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν
NAS: the measure [of the guilt] of your fathers.
KJV: the measure of your fathers.
INT: measure of the fathers of you

Luke 1:17 N-GMP
GRK: ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα
NAS: THE HEARTS OF THE FATHERS BACK
KJV: the hearts of the fathers to
INT: to turn [the] hearts of fathers to children

Luke 1:72 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ
NAS: toward our fathers, And to remember
KJV: our fathers, and
INT: toward the fathers of us and

Luke 11:48 N-GMP
GRK: ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν ὅτι
NAS: the deeds of your fathers; because
KJV: the deeds of your fathers: for they
INT: works of the fathers of you for

John 7:22 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν
NAS: it is from Moses, but from the fathers), and on [the] Sabbath
KJV: but of the fathers;) and ye
INT: of the fathers and on

Acts 3:13 N-GMP
GRK: θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἐδόξασεν
NAS: the God of our fathers, has glorified
KJV: of our fathers, hath glorified
INT: God the fathers of us glorified

Acts 5:30 N-GMP
GRK: θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν
NAS: The God of our fathers raised
KJV: of our fathers raised up
INT: God of the fathers of us raised up

Acts 7:32 N-GMP
GRK: θεὸς τῶν πατέρων σου ὁ
NAS: I AM THE GOD OF YOUR FATHERS, THE GOD
KJV: of thy fathers, the God
INT: God of the Fathers of you the

Acts 7:38 N-GMP
GRK: καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν ὃς
NAS: Sinai, and [who was] with our fathers; and he received
KJV: and [with] our fathers: who received
INT: and of the fathers of us who

Acts 7:45 N-GMP
GRK: προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως
NAS: out before our fathers, until
KJV: the face of our fathers, unto the days
INT: face of the fathers of us until

Acts 22:14 N-GMP
GRK: θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό
NAS: The God of our fathers has appointed
KJV: of our fathers hath chosen
INT: God of the fathers of us appointed

Romans 15:8 N-GMP
GRK: ἐπαγγελίας τῶν πατέρων
NAS: the promises [given] to the fathers,
KJV: the promises [made] unto the fathers:
INT: promises of the fathers

Hebrews 11:23 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ διότι
NAS: for three months by his parents, because
KJV: of his parents, because they saw
INT: by the parents of him because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page