πατέρας
Englishman's Concordance
πατέρας (pateras) — 12 Occurrences

Luke 1:55 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν τῷ
NAS: As He spoke to our fathers, To Abraham
KJV: to our fathers, to Abraham, and
INT: to the fathers of us

Acts 3:25 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν λέγων
NAS: made with your fathers, saying
KJV: with our fathers, saying unto
INT: with the fathers you saying

Acts 7:12 N-AMP
GRK: ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον
NAS: he sent our fathers [there] the first time.
KJV: he sent out our fathers first.
INT: sent forth the fathers of us first

Acts 7:19 N-AMP
GRK: ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας ἡμῶν τοῦ
NAS: and mistreated our fathers so that they would expose
KJV: our fathers, so that
INT: ill-treated the fathers of us

Acts 13:17 N-AMP
GRK: ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ
NAS: chose our fathers and made
KJV: chose our fathers, and exalted
INT: chose the fathers of us and

Acts 13:32 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην
NAS: of the promise made to the fathers,
KJV: which was made unto the fathers,
INT: to the fathers promise having been made

Acts 13:36 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ
NAS: among his fathers and underwent
KJV: unto his fathers, and saw
INT: to the fathers of him and

Acts 26:6 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας
NAS: made by God to our fathers;
KJV: God unto our fathers:
INT: to the fathers of us promise

Acts 28:25 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν
NAS: Isaiah the prophet to your fathers,
KJV: unto our fathers,
INT: to the fathers of us

Romans 11:28 N-AMP
GRK: διὰ τοὺς πατέρας
NAS: for the sake of the fathers;
KJV: for the fathers' sakes.
INT: on account of the fathers

1 Corinthians 4:15 N-AMP
GRK: οὐ πολλοὺς πατέρας ἐν γὰρ
NAS: [you would] not [have] many fathers, for in Christ
KJV: [have ye] not many fathers: for in
INT: not many fathers in indeed

Hebrews 12:9 N-AMP
GRK: σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς
NAS: earthly fathers to discipline
KJV: we have had fathers of our
INT: flesh of us fathers we have had [as] those who discipline [us]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page