5583. ψεύστης (pseustés from the same as NG5574)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5583. ψεύστης (pseustés from the same as NG5574) — 10 Occurrences

John 8:44 N-NMS
GRK: λαλεῖ ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ
NAS: from his own [nature], for he is a liar and the father
KJV: for he is a liar, and the father
INT: he speaks for a liar he is and

John 8:55 N-NMS
GRK: ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης ἀλλὰ οἶδα
NAS: that I do not know Him, I will be a liar like
KJV: not, I shall be a liar like unto you:
INT: like you a liar But I know

Romans 3:4 N-NMS
GRK: δὲ ἄνθρωπος ψεύστης καθὼς γέγραπται
NAS: man [be found] a liar, as it is written,
KJV: every man a liar; as it is written,
INT: moreover man a liar as it has been written

1 Timothy 1:10 N-DMP
GRK: ἀρσενοκοίταις ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις ἐπιόρκοις καὶ
NAS: and kidnappers and liars and perjurers,
KJV: for menstealers, for liars, for perjured persons,
INT: homosexuals men-stealers liars perjurers and

Titus 1:12 N-NMP
GRK: Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται κακὰ θηρία
NAS: are always liars, evil
KJV: [are] alway liars, evil
INT: Cretans always [are] liars evil wild beasts

1 John 1:10 N-AMS
GRK: οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν
NAS: we make Him a liar and His word
KJV: we make him a liar, and his
INT: not we have sinned a liar we make him

1 John 2:4 N-NMS
GRK: μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν καὶ
NAS: His commandments, is a liar, and the truth
KJV: commandments, is a liar, and the truth
INT: not is keeping a liar is and

1 John 2:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ
NAS: Who is the liar but the one who denies
KJV: Who is a liar but he that denieth
INT: is the liar if not

1 John 4:20 N-NMS
GRK: αὐτοῦ μισῇ ψεύστης ἐστίν ὁ
NAS: his brother, he is a liar; for the one who does not love
KJV: he is a liar: for
INT: of him should hate a liar he is he who

1 John 5:10 N-AMS
GRK: τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν
NAS: has made Him a liar, because
KJV: him a liar; because
INT: God a liar has made him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page