5584. ψηλαφάω (psélaphaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5584. ψηλαφάω (psélaphaó) — 4 Occurrences

Luke 24:39 V-AMA-2P
GRK: εἰμι αὐτός ψηλαφήσατέ με καὶ
NAS: that it is I Myself; touch Me and see,
KJV: I myself: handle me, and
INT: am he Touch me and

Acts 17:27 V-AOA-3P
GRK: ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ
NAS: perhaps they might grope for Him and find
KJV: haply they might feel after him,
INT: perhaps indeed they might feel after him and

Hebrews 12:18 V-PPM/P-DNS
GRK: γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυμένῳ
NAS: For you have not come to [a mountain] that can be touched and to a blazing
KJV: unto the mount that might be touched, and
INT: indeed you have come to being touched and having been kindled

1 John 1:1 V-AIA-3P
GRK: χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ
NAS: we have looked at and touched with our hands,
KJV: our hands have handled, of the Word
INT: hands of us handled concerning the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page