ἀδελφοῦ
Englishman's Concordance
ἀδελφοῦ (adelphou) — 17 Occurrences

Matthew 7:3 N-GMS
GRK: ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν
NAS: at the speck that is in your brother's eye,
KJV: that is in thy brother's eye, but
INT: eye the brother of you

Matthew 7:5 N-GMS
GRK: ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου
NAS: the speck out of your brother's eye.
KJV: out of thy brother's eye.
INT: eye of the brother of you

Matthew 14:3 N-GMS
GRK: Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
NAS: the wife of his brother Philip.
KJV: sake, his brother Philip's wife.
INT: of Philip the brother of him

Mark 6:17 N-GMS
GRK: Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὅτι
NAS: the wife of his brother Philip,
KJV: sake, his brother Philip's wife:
INT: of Philip the brother of him because

Mark 6:18 N-GMS
GRK: γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου
NAS: for you to have your brother's wife.
KJV: to have thy brother's wife.
INT: wife of the brother of you

Luke 3:1 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος
NAS: of Galilee, and his brother Philip
KJV: and his brother Philip tetrarch
INT: moreover the brother of him being tetrarch

Luke 3:19 N-GMS
GRK: γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ
NAS: of Herodias, his brother's wife,
KJV: Herodias his brother Philip's wife,
INT: wife of the brother of him and

Luke 6:41 N-GMS
GRK: ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν
NAS: at the speck that is in your brother's eye,
KJV: that is in thy brother's eye, but
INT: eye of the brother of you

Luke 6:42 N-GMS
GRK: ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν
NAS: out the speck that is in your brother's eye.
KJV: that is in thy brother's eye.
INT: eye of the brother of you to cast out

John 11:19 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: them concerning [their] brother.
KJV: concerning their brother.
INT: concerning the brother

1 Corinthians 6:5 N-GMS
GRK: μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
NAS: to decide between his brethren,
KJV: between his brethren?
INT: between the brother of him

1 Corinthians 6:6 N-GMS
GRK: ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται καὶ
NAS: goes to law with brother, and that before
KJV: goeth to law with brother, and that
INT: brother with brother goes to law and

1 Corinthians 16:12 N-GMS
GRK: Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα
NAS: Apollos our brother, I encouraged
KJV: As touching [our] brother Apollos, I
INT: Apollos the brother much I exhorted

2 Thessalonians 3:6 N-GMS
GRK: ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος
NAS: from every brother who leads
KJV: every brother that walketh
INT: from every brother idly walking

James 4:11 N-GMS
GRK: ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων
NAS: He who speaks against a brother or
KJV: He that speaketh evil of [his] brother, and
INT: He that speaks against [his] brother or judges

1 Peter 5:12 N-GMS
GRK: τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι
NAS: our faithful brother (for so
KJV: a faithful brother unto you,
INT: the faithful brother as I reckon

1 John 3:12 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια
NAS: were evil, and his brother's were righteous.
KJV: and his brother's righteous.
INT: moreover of the brother of him righteous

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page