ἀδελφοὺς
Englishman's Concordance
ἀδελφοὺς (adelphous) — 39 Occurrences

Matthew 1:2 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
NAS: the father of Judah and his brothers.
KJV: and his brethren;
INT: and the brothers of him

Matthew 1:11 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: of Jeconiah and his brothers, at the time
KJV: his brethren, about the time
INT: and the brothers of him at [the time]

Matthew 4:18 N-AMP
GRK: εἶδεν δύο ἀδελφούς Σίμωνα τὸν
NAS: two brothers, Simon
KJV: saw two brethren, Simon called
INT: he saw two brothers Simon who

Matthew 4:21 N-AMP
GRK: ἄλλους δύο ἀδελφούς Ἰάκωβον τὸν
NAS: other brothers, James
KJV: other two brethren, James [the son] of
INT: others two brothers James the [son]

Matthew 5:47 N-AMP
GRK: ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον
NAS: only your brothers, what
KJV: ye salute your brethren only, what
INT: you greet the brothers of you only

Matthew 19:29 N-AMP
GRK: οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς
NAS: houses or brothers or sisters
KJV: houses, or brethren, or sisters,
INT: houses or brothers or sisters

Mark 10:29 N-AMP
GRK: οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς
NAS: house or brothers or sisters
KJV: house, or brethren, or sisters,
INT: house or brothers or sisters

Mark 10:30 N-AMP
GRK: οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς
NAS: houses and brothers and sisters
KJV: houses, and brethren, and sisters,
INT: houses and brothers and sisters

Luke 14:12 N-AMP
GRK: μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ
NAS: or your brothers or
KJV: nor thy brethren, neither thy
INT: nor the brothers of you nor

Luke 14:26 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς
NAS: and children and brothers and sisters,
KJV: children, and brethren, and sisters,
INT: and the brothers and the

Luke 16:28 N-AMP
GRK: γὰρ πέντε ἀδελφούς ὅπως διαμαρτύρηται
NAS: five brothers-- in order
KJV: five brethren; that
INT: indeed five brothers so that he might warn

Luke 18:29 N-AMP
GRK: γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς
NAS: wife or brothers or parents
KJV: parents, or brethren, or wife,
INT: wife or brothers or parents

Luke 22:32 N-AMP
GRK: στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου
NAS: strengthen your brothers.
KJV: strengthen thy brethren.
INT: strengthen the brothers of you

John 20:17 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ
NAS: but go to My brethren and say
KJV: to my brethren, and say
INT: to the brothers of me and

John 21:23 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ
NAS: out among the brethren that that disciple
KJV: abroad among the brethren, that that
INT: among the brothers That the

Acts 7:23 N-AMP
GRK: ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς
NAS: to visit his brethren, the sons
KJV: his brethren the children
INT: to look upon the brothers of him the

Acts 7:25 N-AMP
GRK: συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι
NAS: And he supposed that his brethren understood
KJV: his brethren would have understood
INT: would understand the brothers of him that

Acts 15:1 N-AMP
GRK: ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν
NAS: and [began] teaching the brethren, Unless
KJV: taught the brethren, [and said],
INT: were teaching the brothers if

Acts 15:32 N-AMP
GRK: παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν
NAS: and strengthened the brethren with a lengthy
KJV: exhorted the brethren with
INT: exhorted the brothers and strengthened [them]

Acts 15:36 N-AMP
GRK: ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν
NAS: and visit the brethren in every
KJV: and visit our brethren in every
INT: let us look after the brothers in city

Acts 16:40 N-AMP
GRK: παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐξῆλθαν
NAS: and when they saw the brethren, they encouraged
KJV: when they had seen the brethren, they comforted
INT: they exhorted the brothers and went away

Acts 17:6 N-AMP
GRK: καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς
NAS: and some brethren before
KJV: certain brethren unto
INT: and certain brothers before the

Acts 21:7 N-AMP
GRK: ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν
NAS: and after greeting the brethren, we stayed
KJV: saluted the brethren, and abode
INT: having greeted the brothers we abode day

Acts 22:5 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν
NAS: letters to the brethren, and started
KJV: letters unto the brethren, and went
INT: to the brothers to Damascus

Acts 28:14 N-AMP
GRK: οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ'
NAS: we found [some] brethren, and were invited
KJV: we found brethren, and were desired
INT: where having found brothers we were entreated with

Romans 16:14 N-AMP
GRK: σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς
NAS: Hermas and the brethren with them.
KJV: and the brethren which are with
INT: with them brothers

1 Corinthians 6:8 N-AMP
GRK: καὶ τοῦτο ἀδελφούς
NAS: [You do] this even to [your] brethren.
KJV: and that [your] brethren.
INT: and these things [to your] brothers

1 Corinthians 8:12 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες
NAS: against the brethren and wounding
KJV: so against the brethren, and wound
INT: against the brothers and wounding

2 Corinthians 9:3 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς ἀδελφούς ἵνα μὴ
NAS: But I have sent the brethren, in order
KJV: Yet have I sent the brethren, lest our
INT: moreover the brothers that not

2 Corinthians 9:5 N-AMP
GRK: παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν
NAS: to urge the brethren that they would go on ahead
KJV: to exhort the brethren, that
INT: to exhort the brothers that they should go before

Colossians 4:15 N-AMP
GRK: ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν
NAS: Greet the brethren who are in Laodicea
KJV: Salute the brethren which are in
INT: in Laodicea brothers and Nympha

1 Thessalonians 4:10 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν
NAS: all the brethren who
KJV: toward all the brethren which are in
INT: all the brothers who [are] in

1 Thessalonians 5:26 N-AMP
GRK: Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν
NAS: all the brethren with a holy
KJV: Greet all the brethren with an holy
INT: greet the brothers all with

1 Timothy 5:1 N-AMP
GRK: νεωτέρους ὡς ἀδελφούς
NAS: [to] the younger men as brothers,
KJV: [and] the younger men as brethren;
INT: younger [men] as brothers

Hebrews 2:11 N-AMP
GRK: οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν
NAS: to call them brethren,
KJV: to call them brethren,
INT: not he is ashamed brothers them to call

Hebrews 7:5 N-AMP
GRK: ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν καίπερ
NAS: from the people, that is, from their brethren, although
KJV: of their brethren, though
INT: is from the brothers of them though

1 John 3:14 N-AMP
GRK: ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς ὁ μὴ
NAS: we love the brethren. He who does not love
KJV: we love the brethren. He that loveth
INT: we love the brothers He that not

3 John 1:5 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο
NAS: you accomplish for the brethren, and especially
KJV: thou doest to the brethren, and to
INT: toward the brothers and they are

3 John 1:10 N-AMP
GRK: ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς
NAS: does not receive the brethren, either,
KJV: receive the brethren, and
INT: receives the brothers and those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page