John 21:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3326 [e]Μετὰ
Meta
AfterPrep
3778 [e]ταῦτα
tauta
these things,DPro-ANP
5319 [e]ἐφανέρωσεν
ephanerōsen
revealedV-AIA-3S
1438 [e]ἑαυτὸν
heauton
HimselfRefPro-AM3S
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
3588 [e]‹ὁ›
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
3101 [e]μαθηταῖς
mathētais
disciplesN-DMP
1909 [e]ἐπὶ
epi
atPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2281 [e]θαλάσσης
thalassēs
seaN-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
5085 [e]Τιβεριάδος·
Tiberiados
of Tiberias.N-GFS
5319 [e]ἐφανέρωσεν
ephanerōsen
He revealed [Himself]V-AIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3779 [e]οὕτως.
houtōs
in this way:Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:1 Greek NT: Nestle 1904
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν [ὁ] Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Tιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως

John 21:1 Hebrew Bible
ויהי אחרי כן ויסף ישוע הגלות אל תלמידיו על ים טיבריה וכה נגלה אליהם׃

John 21:1 Aramaic NT: Peshitta
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܬܘܒ ܢܦܫܗ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܥܠ ܝܡܐ ܕܛܝܒܪܝܘܤ ܚܘܝ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
After these things Jesus manifested Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and He manifested Himself in this way.

King James Bible
After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself.

Holman Christian Standard Bible
After this, Jesus revealed Himself again to His disciples by the Sea of Tiberias. He revealed Himself in this way:
Treasury of Scripture Knowledge

these.

John 20:19-29 Then the same day at evening, being the first day of the week…

Jesus.

Matthew 26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee.

Matthew 28:7,16 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the …

Mark 16:7 But go your way, tell his disciples and Peter that he goes before …

the sea.

John 6:1,23 After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the …

Links
John 21:1John 21:1 NIVJohn 21:1 NLTJohn 21:1 ESVJohn 21:1 NASBJohn 21:1 KJVJohn 21:1 Bible AppsJohn 21:1 Biblia ParalelaJohn 21:1 Chinese BibleJohn 21:1 French BibleJohn 21:1 German BibleBible Hub
John 20:31
Top of Page
Top of Page