ἠσθένησα
Englishman's Concordance
ἠσθένησα (ēsthenēsa) — 1 Occurrence

Matthew 25:36 V-AIA-1S
GRK: περιεβάλετέ με ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ
NAS: and you clothed Me; I was sick, and you visited
KJV: me: I was sick, and
INT: you clothed me I was sick and you visited

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page