ἀσθενήσασαν
Englishman's Concordance
ἀσθενήσασαν (asthenēsasan) — 1 Occurrence

Acts 9:37 V-APA-AFS
GRK: ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν
NAS: at that time that she fell sick and died;
KJV: days, that she was sick, and died:
INT: days those [that] having become sick she died

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page