ἀσελγείαις
Englishman's Concordance
ἀσελγείαις (aselgeiais) — 4 Occurrences

Romans 13:13 N-DFP
GRK: κοίταις καὶ ἀσελγείαις μὴ ἔριδι
NAS: not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife
KJV: and wantonness, not
INT: in sexual immorality and sensuality not in strife

1 Peter 4:3 N-DFP
GRK: πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις οἰνοφλυγίαις
NAS: having pursued a course of sensuality, lusts,
KJV: in lasciviousness, lusts,
INT: having walked in sensuality lusts wine-drinking

2 Peter 2:2 N-DFP
GRK: αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις δι' οὓς
NAS: will follow their sensuality, and because
INT: their sensuality through whom

2 Peter 2:18 N-DFP
GRK: ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως
NAS: desires, by sensuality, those
KJV: of the flesh, [through much] wantonness, those that were clean
INT: [the] desires of [the] flesh to sensuality those who indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page