766. ἀσέλγεια (aselgeia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 766. ἀσέλγεια (aselgeia) — 10 Occurrences

Mark 7:22 N-NFS
GRK: πονηρίαι δόλος ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρός
NAS: [as well] [as] deceit, sensuality, envy,
KJV: deceit, lasciviousness, an evil
INT: wickednesses deceit sensuality envy evil

Romans 13:13 N-DFP
GRK: κοίταις καὶ ἀσελγείαις μὴ ἔριδι
NAS: not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife
KJV: and wantonness, not
INT: in sexual immorality and sensuality not in strife

2 Corinthians 12:21 N-DFS
GRK: πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν
NAS: immorality and sensuality which
KJV: and lasciviousness which
INT: sexual immorality and sensuality which they practiced

Galatians 5:19 N-NFS
GRK: πορνεία ἀκαθαρσία ἀσέλγεια
NAS: are: immorality, impurity, sensuality,
KJV: uncleanness, lasciviousness,
INT: sexual immorality impurity sensuality

Ephesians 4:19 N-DFS
GRK: παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν
NAS: over to sensuality for the practice
KJV: over unto lasciviousness, to
INT: gave up to sensuality for [the] working

1 Peter 4:3 N-DFP
GRK: πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις οἰνοφλυγίαις
NAS: having pursued a course of sensuality, lusts,
KJV: in lasciviousness, lusts,
INT: having walked in sensuality lusts wine-drinking

2 Peter 2:2 N-DFP
GRK: αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις δι' οὓς
NAS: will follow their sensuality, and because
INT: their sensuality through whom

2 Peter 2:7 N-DFS
GRK: ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο
NAS: oppressed by the sensual conduct
KJV: with the filthy conversation
INT: lawless in sensuality conduct he delivered

2 Peter 2:18 N-DFP
GRK: ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως
NAS: desires, by sensuality, those
KJV: of the flesh, [through much] wantonness, those that were clean
INT: [the] desires of [the] flesh to sensuality those who indeed

Jude 1:4 N-AFS
GRK: μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν
NAS: of our God into licentiousness and deny
KJV: God into lasciviousness, and denying
INT: changing into sensuality and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page