ἀσθενούντων
Englishman's Concordance
ἀσθενούντων (asthenountōn) — 3 Occurrences

John 5:3 V-PPA-GMP
GRK: πλῆθος τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν
NAS: of those who were sick, blind,
KJV: multitude of impotent folk, of blind,
INT: a multitude of those who were sick blind lame

John 6:2 V-PPA-GMP
GRK: ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων
NAS: on those who were sick.
KJV: he did on them that were diseased.
INT: upon those who were sick

Acts 20:35 V-PPA-GMP
GRK: ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων μνημονεύειν τε
NAS: help the weak and remember
KJV: to support the weak, and
INT: to aid those being weak to remember also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page