ἀσθενοῦσαν
Englishman's Concordance
ἀσθενοῦσαν (asthenousan) — 1 Occurrence

1 Corinthians 8:12 V-PPA-AFS
GRK: τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν
NAS: their conscience when it is weak, you sin
KJV: wound their weak conscience, ye sin
INT: conscience weak against Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page