ἀσθενοῦντα
Englishman's Concordance
ἀσθενοῦντα (asthenounta) — 3 Occurrences

Matthew 25:39 V-PPA-AMS
GRK: σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν
NAS: did we see You sick, or
INT: you saw we sick or in

Romans 14:1 V-PPA-AMS
GRK: Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει
NAS: accept the one who is weak in faith,
KJV: Him that is weak in the faith
INT: the [one who] moreover being weak in the faith

2 Timothy 4:20 V-PPA-AMS
GRK: ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα
NAS: but Trophimus I left sick at Miletus.
KJV: at Miletum sick.
INT: in Miletus sick

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page