2861. κολυμβήθρα (kolumbéthra)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2861. κολυμβήθρα (kolumbéthra) — 4 Occurrences

John 5:2 N-NFS
GRK: τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη
NAS: by the sheep [gate] a pool, which is called
KJV: the sheep [market] a pool, which
INT: the sheepgate a pool which [is] called

John 5:4 Noun-DFS
GRK: ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ καὶ ἐτάρασσεν
KJV: into the pool, and
INT: in the pool and stirred

John 5:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κολυμβήθραν ἐν ᾧ
NAS: to put me into the pool when
KJV: me into the pool: but while
INT: into the pool in which

John 9:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ
NAS: wash in the pool of Siloam
KJV: wash in the pool of Siloam, (which
INT: in the pool of Siloam

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page