ἄλλος
Englishman's Concordance
ἄλλος (allos) — 26 Occurrences

Matthew 27:49 Adj-NMS
GRK: σώσων αὐτόν ἄλλος δὲ λαβὼν
INT: to save him more moreover having taken

Mark 12:32 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ
NAS: AND THERE IS NO ONE ELSE BESIDES
KJV: there is none other but he:
INT: not there is another besides him

Luke 22:59 Adj-NMS
GRK: ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίζετο
NAS: had passed, another man [began] to insist,
KJV: hour after another confidently affirmed,
INT: hour one other a certain strongly affirmed

John 4:37 Adj-NMS
GRK: ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ
NAS: is true, One sows
KJV: true, One soweth, and
INT: true That one it is who

John 4:37 Adj-NMS
GRK: σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων
NAS: One sows and another reaps.'
KJV: soweth, and another reapeth.
INT: sows and another who reaps

John 5:7 Adj-NMS
GRK: ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ
NAS: I am coming, another steps down
KJV: am coming, another steppeth down
INT: am coming I another before me

John 5:32 Adj-NMS
GRK: ἄλλος ἐστὶν ὁ
NAS: There is another who testifies
KJV: There is another that beareth witness
INT: Another it is who

John 5:43 Adj-NMS
GRK: με ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν
NAS: Me; if another comes
KJV: not: if another shall come in
INT: me if another should come in

John 15:24 Adj-NMS
GRK: ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν ἁμαρτίαν
NAS: no one else did,
KJV: which none other man did, they had
INT: which none other has done sin

John 18:15 Adj-NMS
GRK: Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής ὁ
NAS: Jesus, and [so] [was] another disciple.
KJV: Jesus, and [so did] another disciple:
INT: Peter and the other disciple since

John 18:16 Adj-NMS
GRK: μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς
NAS: So the other disciple,
KJV: went out that other disciple,
INT: disciple other who was known

John 20:3 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄλλος μαθητής καὶ
NAS: Peter and the other disciple
KJV: and that other disciple,
INT: and the other disciple and

John 20:4 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν
NAS: together; and the other disciple
KJV: and the other disciple
INT: and the other disciple ran forward

John 20:8 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ
NAS: So the other disciple who had first
KJV: also that other disciple,
INT: also the other disciple

John 21:18 Adj-NMS
GRK: σου καὶ ἄλλος ζώσει σε
NAS: out your hands and someone else will gird
KJV: hands, and another shall gird thee,
INT: of you and another will gird you

Acts 2:12 Adj-NMS
GRK: καὶ διηπόρουν ἄλλος πρὸς ἄλλον
NAS: saying to one another,
KJV: were in doubt, saying one to another,
INT: and were in perplexity other to other

1 Corinthians 3:10 Adj-NMS
GRK: θεμέλιον ἔθηκα ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ
NAS: a foundation, and another is building
KJV: and another buildeth
INT: [the] foundation I have laid another however builds up

Philippians 3:4 Adj-NMS
GRK: τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν
NAS: anyone else has a mind
KJV: If any other man thinketh
INT: any thinks other to trust in

Revelation 6:4 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός
NAS: And another, a red horse,
KJV: there went out another horse
INT: And went forth another horse red

Revelation 8:3 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν
NAS: Another angel came
KJV: And another angel came
INT: And another angel came

Revelation 14:8 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος
NAS: And another angel, a second one,
KJV: there followed another angel,
INT: And another second angel

Revelation 14:9 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος
NAS: Then another angel, a third one,
INT: And another angel a third

Revelation 14:15 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν
NAS: And another angel came
KJV: And another angel came
INT: And another angel came out

Revelation 14:17 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν
NAS: And another angel came
KJV: And another angel came
INT: And another angel came

Revelation 14:18 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν
NAS: Then another angel, the one who has
KJV: And another angel came
INT: And another angel came

Revelation 17:10 Adj-NMS
GRK: ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν
NAS: one is, the other has not yet
KJV: one is, [and] the other is not yet
INT: is the other not yet is come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page