ἄλλο
Englishman's Concordance
ἄλλο (allo) — 12 Occurrences

Mark 4:5 Adj-NNS
GRK: καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ
NAS: Other [seed] fell on the rocky
KJV: And some fell on
INT: and other fell upon

Mark 4:7 Adj-NNS
GRK: καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς
NAS: Other [seed] fell among
KJV: And some fell among
INT: And another fell among

John 6:22 Adj-NNS
GRK: ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν
NAS: that there was no other small boat
KJV: there was none other boat there,
INT: that boat other no was

Acts 19:32 Adj-NNS
GRK: μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον
NAS: one thing and some another, for the assembly
KJV: one thing, and some another: for
INT: indeed Therefore some thing were crying out

Acts 21:34 Adj-ANS
GRK: ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν
NAS: were shouting one thing [and] some another, and when he could
KJV: one thing, some another, among
INT: others moreover another [or] one thing were crying out

Galatians 1:7 Adj-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν ἄλλο εἰ μή
NAS: which is [really] not another; only
KJV: is not another; but there be some
INT: not is another if not

Galatians 5:10 Adj-ANS
GRK: ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε ὁ
NAS: no other view;
KJV: ye will be none otherwise minded: but
INT: that no other you will have mind the one

Revelation 2:24 Adj-ANS
GRK: ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βάρος
NAS: no other burden
KJV: you none other burden.
INT: upon you any other burden

Revelation 12:3 Adj-NNS
GRK: καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν
NAS: Then another sign appeared
KJV: And there appeared another wonder in
INT: And was seen another sign in

Revelation 13:11 Adj-ANS
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον
NAS: Then I saw another beast coming
KJV: And I beheld another beast coming up
INT: And I saw another beast rising

Revelation 15:1 Adj-ANS
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν
NAS: Then I saw another sign in heaven,
KJV: And I saw another sign in
INT: And I saw another sign in

Revelation 20:12 Adj-NNS
GRK: ἠνοίχθησαν καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη
NAS: were opened; and another book
KJV: and another book
INT: were opened and another book was opened

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page