Revelation 12:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3708 [e]ὤφθη
ōphthē
was seenV-AIP-3S
243 [e]ἄλλο
allo
anotherAdj-NNS
4592 [e]σημεῖον
sēmeion
signN-NNS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
3772 [e]οὐρανῷ,
ouranō
heaven,N-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
1404 [e]δράκων
drakōn
a dragonN-NMS
4450 [e]πυρρός ⇔
pyrros
redAdj-NMS
3173 [e]μέγας,
megas
great,Adj-NMS
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
2776 [e]κεφαλὰς
kephalas
headsN-AFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
seven,Adj-AFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2768 [e]κέρατα
kerata
hornsN-ANP
1176 [e]δέκα
deka
ten,Adj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
2776 [e]κεφαλὰς
kephalas
headsN-AFP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-ANP
1238 [e]διαδήματα,
diadēmata
royal crowns.N-ANP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:3 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρός μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδού, δράκων πυρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω ἄλλος σημεῖον ἐν ὁ οὐρανός καί ὁράω δράκων πυῤῥός μέγας ἔχω κεφαλή ἑπτά καί κέρας δέκα καί ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός ἑπτά διάδημα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ διαδήματα ἑπτά.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἰδού, δράκων μέγας πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ διαδήματα ἑπτὰ

Revelation 12:3 Hebrew Bible
ותרא אות אחרת בשמים והנה תנין גדול אדם כאש ולו שבעה ראשים ועשר קרנים ועל ראשיו שבעה כתרים׃

Revelation 12:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܚܙܝܬ ܐܬܐ ܐܚܪܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܗܐ ܬܢܝܢܐ ܪܒܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܒܥܐ ܪܫܝܢ ܘܥܤܪ ܩܪܢܬܐ ܘܥܠ ܪܫܘܗܝ ܫܒܥܐ ܬܐܓܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then another sign appeared in heaven: and behold, a great red dragon having seven heads and ten horns, and on his heads were seven diadems.

King James Bible
And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads.

Holman Christian Standard Bible
Then another sign appeared in heaven: There was a great fiery red dragon having seven heads and 10 horns, and on his heads were seven diadems.
Treasury of Scripture Knowledge

wonder. or, sign. See on ver.

Revelation 12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with …

a great.

Revelation 12:4,9,17 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did …

Revelation 13:2,4 And the beast which I saw was like to a leopard, and his feet were …

Revelation 16:13 And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth …

Revelation 17:3,4 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw …

Revelation 20:2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, …

Isaiah 27:1 In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall …

Isaiah 51:9 Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the …

seven heads.

Revelation 13:1,3 And I stood on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of …

Revelation 17:9,10 And here is the mind which has wisdom. The seven heads are seven …

ten.

Revelation 17:3,7,12,16 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw …

Isaiah 9:15 The ancient and honorable, he is the head; and the prophet that teaches …

Daniel 2:42 And as the toes of the feet were part of iron, and part of clay, …

Daniel 7:7,8,20,24 After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, …

seven crowns.

Revelation 13:1 And I stood on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of …

Links
Revelation 12:3Revelation 12:3 NIVRevelation 12:3 NLTRevelation 12:3 ESVRevelation 12:3 NASBRevelation 12:3 KJVRevelation 12:3 Bible AppsRevelation 12:3 Biblia ParalelaRevelation 12:3 Chinese BibleRevelation 12:3 French BibleRevelation 12:3 German BibleBible Hub
Revelation 12:2
Top of Page
Top of Page