1404. δράκων (drakón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1404. δράκων (drakón) — 13 Occurrences

Revelation 12:3 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός
NAS: a great red dragon having seven
KJV: a great red dragon, having seven
INT: and behold a dragon great red

Revelation 12:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον
NAS: them to the earth. And the dragon stood
KJV: the earth: and the dragon stood before
INT: And the dragon stands before

Revelation 12:7 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ δράκοντος καὶ ὁ
NAS: war with the dragon. The dragon
KJV: against the dragon; and
INT: against the dragon and the

Revelation 12:7 N-NMS
GRK: καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν καὶ
NAS: with the dragon. The dragon and his angels
KJV: the dragon; and the dragon fought and
INT: and the dragon warred and

Revelation 12:9 N-NMS
GRK: ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας
NAS: And the great dragon was thrown
KJV: the great dragon was cast out,
INT: was cast [out] the dragon great

Revelation 12:13 N-NMS
GRK: εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη
NAS: And when the dragon saw
KJV: And when the dragon saw that
INT: saw the dragon that he was cast

Revelation 12:16 N-NMS
GRK: ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ
NAS: which the dragon poured
KJV: the flood which the dragon cast out of
INT: cast the dragon out of the

Revelation 12:17 N-NMS
GRK: ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ
NAS: So the dragon was enraged
KJV: And the dragon was wroth with
INT: was angry the dragon with the

Revelation 13:2 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν
NAS: of a lion. And the dragon gave
KJV: of a lion: and the dragon gave him
INT: to it the dragon the power

Revelation 13:4 N-DMS
GRK: προσεκύνησαν τῷ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν
NAS: they worshiped the dragon because
KJV: they worshipped the dragon which
INT: they worshipped the dragon who gave

Revelation 13:11 N-NMS
GRK: ἐλάλει ὡς δράκων
NAS: a lamb and he spoke as a dragon.
KJV: he spake as a dragon.
INT: spoke as a dragon

Revelation 16:13 N-GMS
GRK: στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ
NAS: [coming] out of the mouth of the dragon and out of the mouth
KJV: the mouth of the dragon, and
INT: mouth of the dragon and out of

Revelation 20:2 N-AMS
GRK: ἐκράτησεν τὸν δράκοντα ὁ ὄφις
NAS: And he laid hold of the dragon, the serpent
KJV: he laid hold on the dragon, that old
INT: he laid hold of the dragon the serpent

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page