4450. πυῤῥός (purrhos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4450. πυῤῥός (purrhos) — 3 Occurrences

Acts 20:4 N-GMS
GRK: αὐτῷ Σώπατρος Πύρρου Βεροιαῖος Θεσσαλονικέων
NAS: of Berea, [the son] of Pyrrhus, and by Aristarchus
INT: him Sopater Pyrrhus a Berean of thessalonians

Revelation 6:4 Adj-NMS
GRK: ἄλλος ἵππος πυρρός καὶ τῷ
NAS: And another, a red horse, went
KJV: horse [that was] red: and
INT: another horse red and to him

Revelation 12:3 Adj-NMS
GRK: δράκων μέγας πυρρός ἔχων κεφαλὰς
NAS: and behold, a great red dragon having
KJV: behold a great red dragon, having
INT: a dragon great red having heads

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page