4451. πύρωσις (purósis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4451. πύρωσις (purósis) — 3 Occurrences

1 Peter 4:12 N-DFS
GRK: ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν
NAS: do not be surprised at the fiery ordeal among
KJV: concerning the fiery trial which
INT: among you fire for trial

Revelation 18:9 N-GFS
GRK: καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς
NAS: they see the smoke of her burning,
KJV: the smoke of her burning,
INT: smoke of the burning of her

Revelation 18:18 N-GFS
GRK: καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες
NAS: the smoke of her burning, saying,
KJV: the smoke of her burning, saying, What
INT: smoke of the burning of her saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page