μέγας
Englishman's Concordance
μέγας (megas) — 25 Occurrences

Matthew 5:19 Adj-NMS
GRK: διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν
NAS: [them], he shall be called great in the kingdom
KJV: shall be called great in
INT: shall teach [them] this [one] great will be called in

Matthew 8:24 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν
NAS: there arose a great storm
KJV: behold, there arose a great tempest in
INT: Behold a storm great arose in

Matthew 20:26 Adj-NMS
GRK: ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται
NAS: to become great among
KJV: will be great among you,
INT: among you great become let him be

Matthew 28:2 Adj-NMS
GRK: σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος γὰρ
NAS: And behold, a severe earthquake
KJV: there was a great earthquake:
INT: an earthquake there was great an angel indeed

Mark 10:43 Adj-NMS
GRK: ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν
NAS: to become great among
KJV: will be great among you,
INT: anyhow desires great to become among

Mark 16:4 Adj-NMS
GRK: ἦν γὰρ μέγας σφόδρα
NAS: although it was extremely large.
KJV: it was very great.
INT: it was indeed large extremely

Luke 1:15 Adj-NMS
GRK: ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ
NAS: For he will be great in the sight
KJV: he shall be great in the sight
INT: he will be indeed great before the

Luke 1:32 Adj-NMS
GRK: οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς
NAS: He will be great and will be called
KJV: He shall be great, and shall be called
INT: He will be great and Son

Luke 4:25 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν
NAS: months, when a great famine came
KJV: months, when great famine was
INT: there was a famine great upon all

Luke 7:16 Adj-NMS
GRK: ὅτι Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν
NAS: saying, A great prophet
KJV: That a great prophet
INT: A prophet great has risen up among

Luke 9:48 Adj-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν μέγας
NAS: of you, this is the one who is great.
KJV: the same shall be great.
INT: he shall be great

Acts 5:5 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας
NAS: and breathed his last; and great fear
KJV: and great fear
INT: came fear great upon all

Acts 5:11 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ' ὅλην
NAS: And great fear came
KJV: And great fear came
INT: came fear great upon all

Acts 8:1 Adj-NMS
GRK: ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν
NAS: And on that day a great persecution
KJV: there was a great persecution
INT: day a persecution great against the

Acts 16:26 Adj-NMS
GRK: σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι
NAS: there came a great earthquake,
KJV: there was a great earthquake,
INT: earthquake there was a great so that were shaken

1 Timothy 6:6 Adj-NMS
GRK: δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια
NAS: [actually] is a means of great gain
KJV: contentment is great gain.
INT: moreover gain great [in] the godliness

Hebrews 11:24 Adj-NMS
GRK: Πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο
NAS: Moses, when he had grown up, refused
KJV: when he was come to years, refused
INT: By faith Moses great having become refused

Revelation 6:12 Adj-NMS
GRK: καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο καὶ
NAS: seal, and there was a great earthquake;
KJV: lo, there was a great earthquake; and
INT: and an earthquake great there was and

Revelation 8:10 Adj-NMS
GRK: οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς
NAS: angel sounded, and a great star fell
KJV: and there fell a great star from
INT: heaven a star great burning as

Revelation 11:11 Adj-NMS
GRK: καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ
NAS: on their feet; and great fear
KJV: feet; and great fear fell
INT: and fear great fell upon

Revelation 11:13 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ τὸ
NAS: And in that hour there was a great earthquake,
KJV: hour was there a great earthquake, and
INT: there was an earthquake great and a

Revelation 12:3 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός ἔχων
NAS: and behold, a great red
KJV: and behold a great red dragon,
INT: behold a dragon great red having

Revelation 12:9 Adj-NMS
GRK: δράκων ὁ μέγας ὁ ὄφις
NAS: And the great dragon was thrown
KJV: And the great dragon was cast out,
INT: dragon great the serpent

Revelation 16:18 Adj-NMS
GRK: σεισμὸς ἐγένετο μέγας οἷος οὐκ
NAS: and peals of thunder; and there was a great earthquake,
KJV: there was a great earthquake,
INT: earthquake there was a great such as not

Revelation 16:18 Adj-NMS
GRK: σεισμὸς οὕτω μέγας
NAS: so great an earthquake
KJV: an earthquake, [and] so great.
INT: an earthquake so great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page