μείζονα
Englishman's Concordance
μείζονα (meizona) — 7 Occurrences

John 5:20 Adj-ANP-C
GRK: ποιεῖ καὶ μείζονα τούτων δείξει
NAS: and [the Father] will show Him greater works
INT: he does and greater than these he will show

John 14:12 Adj-ANP-C
GRK: ποιήσει καὶ μείζονα τούτων ποιήσει
NAS: also; and greater [works] than these
INT: will do and greater than these he will do

John 15:13 Adj-AFS-C
GRK: μείζονα ταύτης ἀγάπην
NAS: Greater love has
INT: Greater than this love

John 19:11 Adj-AFS-C
GRK: μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει
NAS: Me to you has [the] greater sin.
INT: me to you greater sin has

1 Corinthians 12:31 Adj-ANP-C
GRK: χαρίσματα τὰ μείζονα Καὶ ἔτι
NAS: But earnestly desire the greater gifts.
INT: gifts greater and yet

Hebrews 11:26 Adj-AMS-C
GRK: μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος
NAS: of Christ greater riches
INT: greater riches having esteemed

James 4:6 Adj-AFS-C
GRK: μείζονα δὲ δίδωσιν
NAS: But He gives a greater grace.
INT: greater however he gives

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page