μεῖζόν
Englishman's Concordance
μεῖζόν (meizon) — 7 Occurrences

Matthew 12:6 Adj-NNS-C
GRK: τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε
NAS: But I say to you that something greater than the temple
INT: the temple a greater is here

Matthew 13:32 Adj-NNS-C
GRK: δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων
NAS: it is full grown, it is larger than the garden plants
INT: however it be grown greater than the garden plants

Matthew 20:31 Adv
GRK: οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες
INT: moreover all the more they cried out saying

Matthew 23:19 Adj-NNS-C
GRK: τί γὰρ μεῖζον τὸ δῶρον
NAS: which is more important, the offering,
INT: which indeed [is] greater the gift

Mark 4:32 Adj-NNS-C
GRK: καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν
NAS: up and becomes larger than all
KJV: shooteth out great branches;
INT: and becomes greater than all the

John 10:29 Adj-NNS-C
GRK: μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν καὶ
NAS: has given [them] to Me, is greater than all;
INT: to me than all greater is and

James 3:1 Adj-ANS-C
GRK: εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα
NAS: that as such we will incur a stricter judgment.
INT: knowing that greater judgment we will receive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page