μέγαν
Englishman's Concordance
μέγαν (megan) — 13 Occurrences

Matthew 27:60 Adj-AMS
GRK: προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ
NAS: and he rolled a large stone
KJV: he rolled a great stone
INT: having rolled a stone great to the door

Mark 4:41 Adj-AMS
GRK: ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ ἔλεγον
NAS: They became very much afraid and said
INT: they feared [with] fear great and said

Luke 2:9 Adj-AMS
GRK: ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
NAS: shone around them; and they were terribly frightened.
KJV: them: and they were sore afraid.
INT: they feared [with] fear great

Acts 8:2 Adj-AMS
GRK: ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτῷ
NAS: and made loud lamentation
KJV: made great lamentation
INT: made lamentation great over him

Acts 8:9 Adj-AMS
GRK: τινα ἑαυτὸν μέγαν
NAS: claiming to be someone great;
KJV: was some great one:
INT: some himself great one

Hebrews 4:14 Adj-AMS
GRK: οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς
NAS: since we have a great high priest
KJV: that we have a great high priest,
INT: therefore a high priest great [who] has passed through the

Hebrews 10:21 Adj-AMS
GRK: καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν
NAS: and since [we have] a great priest
KJV: And [having] an high priest over
INT: and a priest great over the

Hebrews 13:20 Adj-AMS
GRK: προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι
NAS: up from the dead the great Shepherd
KJV: Jesus, that great shepherd
INT: sheep great by [the] blood

Revelation 12:12 Adj-AMS
GRK: ἔχων θυμὸν μέγαν εἰδὼς ὅτι
NAS: to you, having great wrath,
KJV: having great wrath,
INT: having fury great knowing that

Revelation 14:19 Adj-AMS
GRK: θεοῦ τὸν μέγαν
NAS: and threw them into the great wine press
KJV: [it] into the great winepress
INT: of God the great

Revelation 16:12 Adj-AMS
GRK: ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην
NAS: out his bowl on the great river,
KJV: vial upon the great river Euphrates;
INT: river great the Euphrates

Revelation 18:21 Adj-AMS
GRK: ὡς μύλινον μέγαν καὶ ἔβαλεν
NAS: like a great millstone
KJV: a stone like a great millstone, and
INT: as a millstone great and cast [it]

Revelation 20:11 Adj-AMS
GRK: εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ
NAS: Then I saw a great white throne
KJV: And I saw a great white throne,
INT: I saw a throne great white and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page